منبع پایان نامه درباره کانال‌های، ۲-۴-، (CGP)، ۱۳

کانال‌های همسان زاویه دار( ECAP) ۹
۲-۳-۲- روش فشار و اکستروژن متوالی (CEC) ۱۱
۲-۳-۳- تغییر شکل پلاستیکی شدید پیچشی تحت فشار زیاد( HPT) ۱۲
۲-۳-۴- فرایند کنگره ای محدود شده (CGP) ۱۳
۲-۴- فاکتور های عملی موثر در فرایند پرس کاری به کانال‌های همسان زاویه دار ۱۵
۲-۴-۱- تأثیر زاویه کانال (() ۱۶
۲-۴-۲- تأثیر زاویه انحنا

  مقاله با موضوعکسب و کار، بازار کار، اعتبارات خرد

دیدگاهتان را بنویسید