منبع پایان نامه درباره کرامت انسانی، کرامت انسان

لدنک نصیرا”
“پروردگارا ما را از این شهری که مردمش ستم پیشه اند بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار بده و از نزد خویش یاوری برای ما تعیین بفرما.”
هدایت گری پیامبران
بشر در راه طی شده خویش که به نجات از بند بیدادگران می اندیشیده و کرامت انسانی اش را جست و جو می کرده خواه یا ناخواه با پیامبران و مرام الهی آنان

  دانلود پایان نامه دربارهکسینوسی، (۴-۸۴)، ۴-۸۳، جایگذاری

دیدگاهتان را بنویسید