منبع پایان نامه درباره ۲-۲-، ۲-۱-، ۲-۳-، ۲-۳-۱-

صفحه
فصل اول: مبانی تئوریک و عملی فراین
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۳- اهداف تحقیق ۴
۱-۴- تعریف کلید واژهای ۵
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۷
۲-۲- تغییر شکل پلاستیک شدید ۸
۲-۳- فرایند های تجربی تغییر شکل پلاستیک شدید ۸
۲-۳-۱- فرایند پرس کاری با

  مقاله با موضوعاعتبارات خرد، پرسش نامه، ارزش افزوده

دیدگاهتان را بنویسید