منبع پایان نامه درباره ۳۶، ECAR، (۳-۵)، یونیت

تغییرات میکرو سختی با تعداد پاس‌های فرایند ECAR.]8[ ۳۶
شکل (۲-۳۲) شکل تنش – کرنش نمونه اولیه و نمونه ۱۰ پاس فرایند ECAR بر روی ورق آلیاژی AZ31.]8[ ۳۶
شکل (۳-۱) شکل یونیت قالب زاویه دار، بخش خروجی دستگاه ۴۰
شکل (۳-۲) قطعات دستگاه از نمای بالا ۴۰
شکل (۳-۳) کوپلینگ زنجیری ۴۱
شکل (۳-۴) نمای نهایی دستگاه ECAR ۴۱
شکل (۳-۵) نمونه

  تحقیق رایگان با موضوع ، آید:، ۴-۸۵، )،

دیدگاهتان را بنویسید