منبع پایان نامه درباره (a)، (b)، دهم.]۸[، (۲-۳۱)

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

Probe.]9[ ۳۲
شکل (۲-۲۸) تغییرات هدایت الکتریکی نمونه مسی با تعداد پاس‌های فرایند ECAR.]9[ ۳۳
شکل (۲-۲۹) شکل تنش – کرنش بدست آمده از تست کشش.]۹[ ۳۴
شکل (۲-۳۰) تصاویر SEM نمونه ۱۰ پاس که در مقیاس‌های مختلف نشان داده شده است (a) 5 میکرومتر (b) 500 نانو متر (c) 300 نانومتر (d) توزیع اندازه دانه در پاس دهم.]۸[ ۳۵
شکل (۲-۳۱)