منبع پایان نامه درباره d)، °۱۵۷.۵]۱۵[، c)، °۹۰،

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

شماتیک فرایند شکل دهی CGP. ]12[ ۱۴
شکل (۲-۸) ساختار ریز دانه شده بر اثر فرایند CGP در پاس ۴.]۱۴[ ۱۵
شکل (۲-۹) شکل شماتیک قالب‌های مورد استفاده برای بررسی اثر زاویه ; مقادیر عبارتند از a ) °۹۰، b) °۱۱۲.۵، c) °۱۳۵ و d) °۱۵۷.۵]۱۵[ ۱۷
شکل (۲-۱۰) میکرو ساختار و الگوی SAED به دست آمده برای قالب‌های شکل ۲-۹ بعد از ۴ پاس. ]۱۵[ ۱۸
شکل