منبع پایان نامه درباره ECAR، ۲-۶-۳-، صفحهای، فریت

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

(() ۱۹
۲-۵- فرایند های پیوسته با ECAR ۲۱
۲-۶- فرایند نورد در کانالهای همسان زاویه دار(ECAR) ۲۲
۲-۶-۱- تأثیر لقی در فرایند ECAR ۲۳
۲-۶-۲- تأثیر فرایند ECAR بر فرم پذیری و ناهمسانگردی صفحهای ورق ۲۵
۲-۶-۳- تأثیر فرایند ECAR بر روی رسوبات شیمیایی موجود در میکرو ساختار ۲۶
۲-۶-۴- تأثیر فرایند ECAR بر روی ریز دانه شدن ذرات فریت و