منبع پایان نامه درباره ECAR، ۲-۶-۳-، صفحهای، فریت

(() ۱۹
۲-۵- فرایند های پیوسته با ECAR ۲۱
۲-۶- فرایند نورد در کانالهای همسان زاویه دار(ECAR) ۲۲
۲-۶-۱- تأثیر لقی در فرایند ECAR ۲۳
۲-۶-۲- تأثیر فرایند ECAR بر فرم پذیری و ناهمسانگردی صفحهای ورق ۲۵
۲-۶-۳- تأثیر فرایند ECAR بر روی رسوبات شیمیایی موجود در میکرو ساختار ۲۶
۲-۶-۴- تأثیر فرایند ECAR بر روی ریز دانه شدن ذرات فریت و

  مقاله با موضوعکسب و کار، بهره بردار، چشم انداز

دیدگاهتان را بنویسید