نمونه پایان نامه : رضایت زناشویی

میهمان
فوریه 6, 2019 0 Comment

1390).

– خوانساری(1375) طی تحقیقی رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقه 3 شهر تهران را مورد بررسی قرار داده و پی برد که متغیرهای جو عاطفی خانواده( دموکراسی، دیکتاتوری و آزادی مطلق) خانواده و همچنین تحصیلات پدر پیش بینی کننده مناسبی برای انگیزش پیشرفت محوب نمی شود اما تحصیلات مادر تاثیر مثبت معناداری برای انگیزش پیشرفت می باشد(هاشمی و همکاران، 1390).
-خیر(1365) در تحقیقی تحت عنوان(رابطه شکست تحصیلی با زمینه‌ها و شرایط خانوادگی) در‌صدد یافتن برخی از عوامل یا ویژگی‌های خانوادگی گروهی از شکست خوردگان تحصیلی بوده است. نشان می‌دهد که عواملی خانوادگی چون شغل پدر، میزان تحصیلات والدین، عدم حضور یا نبود یکی از والدین در خانه، وضعیت اقتصادی و اندازه خانواده از جمله عواملی هستند که با موفقیت و یا شکست تحصیلی دانش‌آموزان رابطه دارند.
_ واتر و همکاران(2005)، در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که بر خلاف این اندیشه که نوجوانی یک دوره اختلال و نا‌آرامی است، اما بیشتر نوجوانان رابطه گرم و صمیمانه‌ای در طول این دوره از زندگی با والدین خود تجربه می‌کنند و حتی آنها والدین خود را منبع اولیه شناخت و اطلاعات می‌دانند. این گونه روابط مثبت و سازنده به نوبه خود می‌تواند بر فرآیندهای تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی اثرگذار باشد و انگیزش تحصیلی آنان را بهبود بخشد(کاوسیان و همکاران،1386).
پیشینه پژوهش در خارج از کشور
_مک فارلین (2005؛ به نقل از رضایی و دیگران،1386) در یک پژوهش بین المللی دریافت که جو عاطفی خانوادگی، پایگاه اجتماعی _ اقتصادی، توانایی شناختی مادر، رضایت شغلی و تحصیلات او در دانشگاه و ترجیح‌های اولیه برای شکل‌گیری خانواده با عملکرد مدرسه‌ای فرزندان رابطه دارند و اگر معلمان به نقش والدین در عملکرد مدرسه حساس باشند، می‌توانند از آنها برای بهبود عملکرد دانش‌آموزان استفاده کنند.
_ اریکالین(2002)، طی پژوهشی نشان داد که مشکلات زناشویی با آشفتگی هیجانی و سلامت ضعیف زنان رابطه دارد شدت این اختلال بر عملکرد خانواده تاثیر متفاوتی دارد زیرا گوستافسون وهمکاران(2008) در پژوهش خود نشان دادند که خانواده‌های دارای کودکان با رفتارهای شدید، در مقایسه با خانواده‌های دارای کودکان با رفتارهای متوسط این اختلال، بد عملکردی بیشتری نشان دادند(مطهری و همکاران، 1392).
_ دورن‌بوش (2001)، در نتایج پژوهش خود با عنوان تصمیمات والدین برای رشد و پیشرفت بچه‌ها در جامعه نشان داد که همکاری، تشویق و حمایت های والدین در امور تحصیلی فرزندان تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی فرزندان دارد( کاوسیان و همکاران، 1385).
_ وبستر،استراتون، هربرت و مارتین(1994)، در پژوهشی نشان می‌دهند برخی از گرایش‌های تربیتی و رفتارهای والدین با پیدایش مشکلات متعدد مانند کاهش انگیزه پیشرفت، رفتارهای ناسازگار، احساس ناکارآمدی و حرمت خود پایین در نوجوانان و نیز افت تحصیلی آنان رابطه دارد(نیوشا، خادمی،1391).
_ باهارادین و همکاران(1988)، در پژوهش خود با عنوان ارتباط محیط خوب خانواده بر موفقیت بچه‌ها گزارش می‌کنند که کودکان مادرانی که محیط خانه را بهتر فراهم و حمایت‌های اجتماعی بیشتری از فرزندان خود را می‌کنند دارای سطوح بالاتری از انگیزه پیشرفت تحصیلی، هوش و عزت نفس هستند.
-سترمن ومیشل(1995)، در پژوهش‌های خود نشان دادند که بین سازگاری زناشویی والدین و عملکرد رفتار بچه ها در مدرسه ارتباط وجود دارد(کاشف نیا، 1383)
فصل سوم روش شناسی پژوهش

مقدمه
برای اینکه نتایج حاصل از پژوهش معتبر باشد باید از یک روش مناسب در پژوهش استفاده شود ؛ چرا که روش نادرست منجر به نتیجه گیری نادرست می‌شود و دستیابی به هدف‌های علمی میسر نخواهد بود مگر این که روش درست صورت پذیرد.
در این فصل به بررسی طرح پژوهش جامعه آماری و نمونه‌گیری، ابزار گردآوری و روش تحلیل داده‌های پژوهش می‌پردازیم.
3-1- روش پژوهش
روش پژوهش، از نوع همبستگی می‌باشد و در انتها از رگرسیون برای پیش‌بینی استفاده خواهیم کرد.
در این نوع پژوهش، رابطه میان متغیر‌ها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می‌گردد. با بهره گرفتن از روش همبستگی می‌توان روابط زمانی یا پیش‌بینی میان متغیرها را معین کرد. دراین پژوهش، پژوهشگر بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی وجود یا عدم وجود روابط میان متغیرها را مورد بررسی قرار می‌دهد(سیف، 1380).
3-2- جامعه آماری
بنا به نظر اغلب محققان، جامعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته‌های پژوهشی را به آن‌ها تعمیم دهیم (دلاور، 1385).
منظور از جامعه آماری در این پژوهش کلیه دختران دبیرستانی منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران و مادران این دانش آموزان می‌باشند که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل هستند.
3- 3- حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه‌گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور ،1385). تحلیل‌های چند متغیری در مقایسه با تحلیل‌های تک متغیری، مستلزم حجم نمونه بزرگتری است (برای مثال، در آزمون‌های همبستگی دو متغیری دست کم 100 نفر، در تحلیل‌های رگرسیون چند متغیری دست کم 10 تا 20 برابر تعداد متغیرها و در استفاده از مدل تحلیل عاملی دست کم به گروه نمونه با حجم 500 نفر نیازمندیم) (دکتر هومن، 1388). حجم نمونه در این پژوهش 200 نفر می‌باشد که شامل 100 نفر دانش‌آموز دختر دبیرستانی و 100 نفر دیگر مادران آن دانش‌آموزان است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای است.
به منظور اجرای این پژوهش ابتدا از دانشگاه معرفی نامه‌ای جهت همکاری آموزش و پرورش با پژوهشگر تهیه شده و پس از ارائه آن به آموزش و پرورش منطقه 6 که به شکل کاملا تصادفی انتخاب گردیده، از این مرکز مجوزی برای مدیران 5 دبیرستانی که به شکل کاملا تصادفی انتخاب شده‌اند؛ اخذ گردیده . آن‌گاه با همکاری مدیران هر دبیرستان لیستی از دانش‌آموزان 2 کلاس که آن‌ها نیز به شکل کاملا تصادفی انتخاب شده‌اند تهیه گردیده و در نهایت از هر کلاس 10 دانش‌آموز به شکل تصادفی انتخاب گشته . به منظور استفاده از پرسش‌نامه‌ها ، یک برگه به عنوان راهنما و یک برگه نیز جهت توجیه و دریافت مشخصات مورد نیاز افراد مورد نظر جامعه پژوهشی، در نظر گرفته شده است. در برگه توجیه مادران، توصیه به پاسخ‌گویی واقع بینانه و از روی صداقت و همچنین اطمینان دادن به ایشان در مورد محرمانه بودن اطلاعات دریافت شده و عدم هر گونه قضاوت در مورد زندگی خصوصی آنان، مکتوب شده؛ همچنین در خصوص پرسش نامه انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان ، در برگه راهنما به نحوه پاسخ‌گویی و در مورد جملات و نیز اشاره به محرمانه بودن نظرات شخصی آنان اشاره گردیده است.
3-4- ابزارهای اندازه‌گیری و اعتبار و روایی آن‌ها
3-4-1- مقیاس انگیزش تحصیلی(AMS)
مقیاس انگیزش تحصیلی در سال 1992 توسط والراند و همکاران به منظور تشخیص نوع انگیزش تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموزان از زبان فرانسه به انگلیسی ترجمه شده است. این مقیاس بر اساس نظریه خود تنظیمی طراحی شده است و سه بعد اصلی انگیزش یعنی انگیزش‌درونی، انگیزش بیرونی و بی‌انگیزشی را مورد بررسی قرار می دهد.
این آزمون دارای 7 زیر مقیاس است که سه تای آن مربوط به بعد انگیزش درونی( دانستن، حرکت در جهت پیشرفت و تجربه محرک )،3 تا مربوط به انگیزش بیرونی( همسالان، درون فکنی و تنظیم بیرونی)و یک زیر مقیاس مربوط به بی‌انگیزشی است. مقیاس انگیزش تحصیلی دارای 28 عبارت است و 4 عبارت به هر زیر مقیاس اختصاص دارد. این آزمون یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 7 درجه‌ای (از اصلا = 1 تا کاملا = 7) مشخص سازد که هر یک از عبارت‌های ذکر شده تا چه حد دلیل رفتن وی به مدرسه با دانشگاه هستند.
این پرسش نامه دارای دو فرم است که یکی از آن‌ها مخصوص دانش‌آموزان و دیگری مخصوص دانشجویان است. پرسش نامه حاضر فرم مخصوص دانش آموزان است.
-شیوه نمره گذاری
عبارات مربوط به هر زیر مقیاس
زیر مقیاس انگیزش درونی- دانستن : ( 2، 9 ، 16 ، 23)
زیر مقیاس انگیزش درونی- حرکت در جهت پیشرفت : ( 6 ، 13 ، 20 ، 27)
زیر مقیاس انگیزش درونی- تجربه محرک : ( 4 ، 11 ، 18 ، 25)
زیر مقیاس انگیزش بیرون ی- همسان کردن : ( 3 ، 10 ، 17 ، 24 )
زیر مقیاس انگیزش بیرونی – درون فکنی 🙁 7 ، 14 ، 21 ، 28 )
زیر مقیاس انگیزش بیرونی – تنظیم بیرونی : (1 ، 8 ، 15 ، 22)
زیر مقیاس بی انگیزشی :(5 ، 12 ، 19 ، 26)
-ویژگی‌های روانسنجی
پایایی : والراند ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس‌های آزمون انگیزش تحصیلی را بین 83/0 تا 86/0 گزارش کرده است، تنها ضریب آلفای زیر مقیاس همسان کردن انگیزش بیرونی در این طیف قرار نداشته و 62/0 بوده است. ضریب پایایی حاصل از روش باز‌آزمایی زیر مقیاس‌های آزمون انگیزش تحصیلی در فاصله یک ماه نیز بین 71/0 تا 83/0 گزارش شده است.
اعتبار : نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ساختار 7 عاملی مقیاس را به اثبات رسانده و حاکی از اعتباره سازه مطلوب مقیاس انگیزش تحصیلی است.
-روایی و اعتبار آزمون در داخل کشور

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقیاس انگیزش تحصیلی توسط باقری و همکاران(1379) ترجمه و بر روی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران هنجاریابی گردید. نتایج هنجاریابی آن‌ها نشان داد که ساختار هفت عاملی مقیاس انگیزش تحصیلی با اندکی تفاوت به پنج عامل تقلیل یافت و از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و ضریب آلفای کرونباخ آن بین 55/0 تا 87/0 می‌باشد. هر ماده براساس یک مقیاس لیکرتی هفت درجه‌ای میزان موافقت یا مخالفت فرد را با هفت ماده مشخص می‌کند. در این پیوستار یک ننشانگر کاملا مخالفم و عدد هفت نشانگر کاملا موافقم می‌باشد و عدد چهار بیانگر حد وسط و یا نه موافقم و نه مخالفم می‌باشد. در پژوهش حاضر اعتبار هر یک از ابعاد پرسش نامه انگیزش تحصیلی، توسط آلفای کرونباخ مپحاسبه شد که نتایج آن در جدول 1-3 آمده است. ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده در پژوهش حاضر برای پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی بین 793/0 تا 848/0 در عوامل مختلف بود.
جدول 3-1 ضرایب اعتبار پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی در پژوهش حاضر
عوامل
تعداد سوالات
آلفای کرونباخ
انگیزش درونی
12
0.826
انگیزش بیرونی
12
0.848
بی انگیزشی
4
0.793
3-4-2- پرسش‌نامه هوش معنوی
این آزمون در سال 1387 توسط عبداله‌زاده با همکاری مهدیه کشمیری و فاطمه عرب عامری روی دانشجویان هنجار شده است. گروه هنجاری 280 نفر بودند که 200 نفر از آنان دانشجوی دانشگاه منابع طبیعی گرگان و 80 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر بودند. از این تعداد 184 نفر دختر و 96 نفر پسر بودند. ابتدا پرسش نامه مقدماتی 30 عبارتی توسط سازندگان آزمون تدوین گردید، و روی 30 نفر از دانشجویان اجرا گردید.
-شیوه نمره گذاری
در این آزمون به گزینه کاملا مخالفم نمره یک و مخالفم دو و به حدودی سه و موافقم چهار و به کاملا موافقم نمره پنج داده می‌شود، و دامنه نمرات29 تا 145 است.
– ویژگی‌های روانسنجی
پایایی آزمون در مرحله مقدماتی به روش آلفا برابر 87/0 بود.در تحلیل سوال به روش لوپ عبارت 12 حذف شد، و پرسش نامه نهایی با 29 عبارت تنظیم شد. در محله نهایی پرسش نامه روی 280 نفر گروه نمونه اجرا شد، پایایی در این مرحله 89/0 به دست آمد. برای بررسی روایی علاوه بر روایی محتوایی صوری که سوال ها با نظر متخصصان(همکاران) تایید شد. از تحلیل عاملی استفاده شد و همبستگی کلیه سوال ها بالای 3/0 بود.

در چرخش به واریماکس برای کاهش متغیر ها 2 عامل اصلی به دست آمد، که عامل اول با 12 سوال ” درک و ارتباط با سرچشمه هستی” نام گذاری شد.، و عامل دوم با 17 عبارت” زندگی معنوی یا اتکاء به هسته درونی” نامیده شد. عامل اول شامل عبارات 1، 4، 5، 7، 8، 9، 11، 15، 16، 24، 27، 29 و عامل دوم شاملعبارات 2، 3، 6، 10، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 25، 26، 28.
آزمون تفاوت معنی داری بین دختر و پسر نشان داد که در هوش معنوی کلی و در عامل اول بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد، ولی در عامل دوم فاوت معنی داری نبود.
این آزمون در سال های 1389 و 1390 نیز روی 490 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر انجام شد که الفبای کرونباخ بدست آمده برابر با 88/0 بدست آمده است.
رابطه همبستگی بین عامل اول این پرسش نامه با پرسش نامه های هوش معنوی جامع 83 عبارتی آمرام و درایر (2007) به میزان 76/0 در سطح 01/0 بدست آمده است . رابطه همبستگی بین عامل دوم این پرسش نامه با پرسش نامه هوش معنوی جامع 83 سوالی آمرام و درایر (2007) به میزان 71/0 در سطح 01/0 بدست آمده است. این موضوع بیانگر اعتبار همگرا پرسش نامه است. نتایج فوق ( اعتبار همگرا) از اجرای دو پرسش نامه روی 200 نفر از ساکنین شهر بندر گز و 190 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور بهشهر بدست آمده است. در پژوهش حاضر نیز اعتبار پرسش‌نامه هوش معنوی از طریق آلفای کرونباخ 917/0 محاسبه شد.
3-4-3-پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ
برای بررسی میزان رضایت زناشویی انریچ انتخاب شده است. این پرسش‌نامه به عنوان یک ابزار تحقیق در تحقیقات متعددی برای رضایت زناشویی مورد استفاده قرارگرفته است.
اولسون از این پرسش‌نامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده و معتقد است که این مقیاس مربوط می‌شود به تغییراتی که در طول دوره حیات آدمی رخ می‌دهد و همچنین در این خصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود می‌آید حساس است. هر یک از موضوع‌های این پرسش‌نامه در ارتباط با یکی از زمینه‌های مهم است. ارزیابی این زمینه‌ها در درون یک رابطه زناشویی می‌تواند زمینه‌های نیرومندی وتقویت آن‌ها را مشخص نماید. این ابزار همچنان می‌تواند به عنوان یک ابزار تشخیص برای زوج‌هایی که در جستجوی مشاوره زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشوئیشان هستند، استفاده شود.
-شیوه نمره‌گذاری
پرسش‌نامه بصورت پنج گزینه‌ای (که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است)در نظر گرفته شده است که به هر گزینه آن تا پنج امتیاز داده می‌شود.
-مقیاس این پرسشنامه به شرح زیر توصیف شده است:
1)پاسخ قراردادی: این مقیاس تمایل شخصی برای پاسخ متعارف به سؤالات پرسش‌نامه رااندازه‌گیری می‌کند. (سؤالات 1و2و3)
2)رضایت زناشویی: این مقیاس رضایت و انطباق با 10جنبه رابطه زناشویی راکه در زیرآمده است، اندازه‌گیری می کند.(سؤالات 4تا11)
3)موضوعات شخصیتی: این مقیاس درک شخص را از همسرش با توجه به رفتارها و ویژگی‌ها و سطح رضایت یا عدم که مربوط به این موضوع‌ها می‌شود ارزیابی می‌کند. نمره بالا نشان دهنده یک سطح پایین از پذیرش یا فقدان راحتی با شخصیت و رفتار همسر است و نمره پایین نشان دهنده سازگاری با همسر و رضایت از شخصیت همسر است.(سؤالات 12و22و31و40)
4)ارتباط زناشویی: این مقیاس به احساسات، اعتقادات و نگرش‌های شخص، نسبت به نقش ارتباط در تداوم روابط زناشویی مربوط می‌شود. نمره پایین نشان دهنده آگاهی زن وشوهر و رضایت از سطح و نوع ارتباط در روابطشان و نمره بالا نشان دهنده فقدان رضایت در ارتباطشان است.(سؤالات13و23و32و41)
5)حل تعارض: این مقیاس نگرش‌ها، احساسات و اعتقادات شخصی همسر را در بوجود آوردن یا حل تعارض ارزیابی می‌کند. موضوع‌ها بر روش‌هایی برای خاتمه دادن به بحث تمرکز دارند. نمره پایین نشان دهنده نگرش‌های واقع گرایانه درباره تعارضات اجتماعی در روابط زناشویی است و نمره بالا نشان دهنده عدم رضایت از روشی است که تعارضات حل می‌شوند.(سؤالات24 و33و42)
6)نظارت مالی: این مقیاس تمرکز دارد بر روی علائق و نگرش‌های مربوط به روش اقتصادی و مسائلی که در روابط زن و شوهر اداره می‌شوند. نمره پایین نشان‌دهنده رضایت از اداره مالی و نگرش واقع بینانه نسبت به موضوعات مالی است و نمره بالا نشان‌دهنده نگرانی‌های مختلف در زمینه اداره مالی د