ورودیها وخروجیهای MRP؛پایان نامه بهبود بهره وری تولید

92
ژانویه 30, 2019 0 Comment

 ورودیها وخروجیهای MRP:

پیش از MRP-I اکثر سازمان های تولیدی با استفاده از روش های سنتی،نقطه سفارش قطعات و زیرمونتاژ ها را کنترل می کردند.MRP با حلقه بسته مرحله تکامل طبیعی توسعه سیستم هاي کنترل است .حلقه بسته MRP شامل برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز و فید بک هایی است که پیشرفت تولید را گزارش مینماید.

برنامه مواد مورد نیاز را به منظور توسعه برنامه ظرفیت مورد نیاز مورد استفاده قرارداده و آنگاه ظرفیت برنامه ریزی شده مطلوب MPS وMRP را با ظرفیت در دسترس جهت تعیین قابلیت اجرایی MPSمورد مقایسه قرار می دهد.هر زمان کهMPS قابل اجرا باشد، کنترل کارگاهی و کنترل خرید به مورد اجرا گذارده می شود و در انتها، با اندازه گیری عملکرد، حلقه بسته می شود. این فید بک ها مدیر را قادر میسازند تا نسبت به لزوم اعمال اصلاحی ونوع آنها تصمیم گیری نمایند.

برنامه ریزی منابع تولید یاMRP-II اخیرا توسعه یافته است. MRP-II یک سیستم اطلاعات ساخت و تولید است که بازاریابی، سرمایه عملیات را با هم تلفیق می نماید.MRP-II منابع مورد نیاز همچون ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، نیروي انسانی و مواد اولیه را به سرمایه مورد نیاز و همچنین خروجی های تولید را به واحد های پولی تبدیل مینماید. امروزه تقریبا تمام سیستم های نرم افزاری MRP از نوع سیستم های حلقه بسته هستند که ارتباط منطقی ما بینMPS وجزییات موجودی ها وخرید ویا سفارشات کارگاهی مورد نیازجهت اطمینان MPS را برقرار نمایند.

اهداف این برنامه ها عبارتند از:

1-  تعیین اینکه چه چیزی را به چه اندازه و چه موقع سفارش دهیم.

2 -تعیین اولویت جهت برنامه ریزی موجودی ها، برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز(CRP) وکنترل کارگاهی.

معمولاً برنامهMRP قسمتی از مجموعه برنامه ساخت و تولید است که این مجموعه شامل پیش بینی، ثبت سفارشات موجودی ها و غیره نیز می باشد.

MRP اطلاعات لازم را از MPS، BOMورکوردهای موقعیت موجودی دریافت می کند سپس این اطلاعات را جهت تعیین مقدار و زمان سفارش مورد استفاده قرار می دهد. این فرآیند به نام تولید انفجاری و یا لیست انفجاری مواد نامیده می شود زیرا تقاضا براي یک قلم محصول نهایی به تقاضا برای چندین قطعه تفکیک می شود.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید