پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت

ر هکتار)

سرعت نسبی افزایش
(درصد)

1966
2000

1966
2000

ذرت
جهان
2290
4340
60

6/2

4/1

افریقا
1240
1600

11
9/0

7/0

برزیل
1140
2570
42
7/3
6/1

چین
1560
5350
112
2/7
1/2

آمریکا
4740
8310
105
2/2
3/1
در آمریکا بر اساس برخی براورد ها به ازای هر 5/2 سانتی متر تلفات لایه سطحی خاک، عملکرد ذرت به طور متوسط 6 درصد کاهش یافته است (Brown, 2001).
تکنولوژی گیاهان تراریخته در سال 1966 موفق شد که ذرت تراریخته تولید کند که مورد توجه کشاورزان قرار گرفت، در سال 1999 ذرت Bt 22 درصد از سطح زمین های زیر کشت را تشکیل داد (James, 2002؛ Janic, 2001؛ Nap at al, 2003).

1-7 خصوصیات گیاه شناسی:
ذرت با نام علمی (zea mays L.) گیاهی یک پایه، یک ساله و با مسیر فتوسنتزی C4 است. این گیاه از شاخه پیدازادان، زیر شاخه نهاندانگان از رده تک لپه ای ها از تیره گندمیان (گرامینه یا پوآسه)، زیر خانواده پانیکوئیده، قبیله آندروپو گونه و زیر قبیله مایاده می باشد ( دالوجیستون، 1999).

1-8 اکولو‍ژی ذرت

1-8-1 موقعیت جغرافیایی:
ذرت در هر شرایط آب و هوایی رشد می کند در نیمکره شمالی تا 58 درجه عرض جعرافیایی در کانادا و روسیه و در نیمکره جنوبی تا عرض جغرافیایی 42 تا 43 درجه در زلاندیو گشت می گردد. ذرت علوفه ای را می توان در خارج از این محدوده هم کشت کرد. در این محدوده ذرت تا ارتفاع 4200 متری در بولیوی، 3900 متری پرو، 3000 متری هند، 1200 متری ایالات متحده آمریکا و 800 متری در رومانی رشد می کند (نورمحمدی و همکاران، 1389).

1-8-2 رطوبت:
نیاز های رطوبتی ذرت در دوره های اولیه رشد کم بوده اما تا مرحله گلدهی به سرعت افزایش می یابد و قبل از رسیدن و تکامل گیاه مجدداً کاهش می یابد (میر هادی، 1380)و همچنین به طور متوسط ارقام مختلف ذرت نیاز به 234 تا 445 واحد آب دارد (نورمحمدی و همکاران، 1389).

1-8-3 درجه حرارت:
واکنش ذرت به دما در مرحله جوانه زدن، حرارت مطلوب و مورد نیاز 18 درجه سانتی گراد است و در حرارت های پایین تر از 8/12 درجه سانتی گراد جوانه زدن بذر ها به کندی صورت می گیرد و حداقل درجه حرارت لازم بین 9 تا 10 درجه سانتی گراد است (میر هادی، 1380).

1-8-4 نور:
واکنش فتوپریودی در ذرت در محدوده بین بی تفاوت و روز کوتاهی قرار دارد راندمان فتوسنتز برگها در روزهای گرم تابستان بستگی زیادی به شدت نور (نورمحمدی و همکاران، 1389).

1-8-5 خاک:
مناسب ترین خاک از نظر اسیدیته خاکی است که کمی اسیدی تا خنثی باشد و PH مناسب برای رشد گیاه ذرت بین 5/5 تا7 است (تاجبخش و پور میرزا، 1382).

1-9 بذر هیبرید سینگل کراس 704:
این هیبرید در طبقه بندی سازمان خواربار و کشاورزی در گروه 700 قرار می گیرد و زمان لازم از کاشت تا برداشت آن حدود 135 تا 140 روز است. وضع محصول آن عالی و حدود 6 تا 9 تن دانه و برای تولید علوفه حدود 70 تا 80 تن عملکرد علوفه در هکتار دارد (رستگار، 1384).

1-10 عملیات زراعی

1-10-1 تهیه بستر کاشت:
عملیات تهیه زمین شامل یک سری عملیات معمولی و متداول مثل شخم و به دنبال آن دیسک زدن و هرس است تا بستری نرم و مناسب برای بذر تهیه گردد (میرهادی، 1382). در مناطقی که ذرت در آن به طور وسیعی کشت می شود اخیراض دریافته اند که با حداقل عملیات زراعی (minimum tillage) و همچنین بدون عملیات زراعی (zero tillage) می توان به همان نتایجی رسید که از اجرای شخم و عملیات زراعی معمولی حاصل می گردد. بدین ترتیب پژوهشگران طبق آزمایشات مکرر دریافته اند که بستر بذر باید سفت و بستر ریشه حتی الامکان تا مدتی طولانی نرم بماند و حتی در بعضی مواقع عملکرد حاصل بیشتر از آن است که با روش های معمولی، بستر بذر تهیه شده است (تاجبخش و پور میرزا، 1382).
تهیه بستر خوب و انتخاب بذر مناسب در تامین محصول رضایت بخش نقش سازنده دارند تهیه بستر مسطح باعث تامین شرایط مناسب برای جوانه زدن و رشد گیاه جوان می شود اگر بستر بذر ناهموار و کلوخه دار باشد و خلل وفرج بزرگ در خاک زیاد باشند سطح تماس بذر با خاک کم شده و حرکت آب به طرف بذر کند می شود. از طرف دیگر عملیات شخم زیاد باعث از بین رفتن ساختمان خاک شده و خلل و فرج بسیار کوچک در خاک باعث جلوگیری از حرکت مناسب آب و هوا می شود (رستگار، 1384).

1-10-2 احتیاجات کودی:
ذرت به کودهای حیوانی احتیاج زیادی دارد. مقدار مصرفی کود حیوانی 20-40 تن در هکتار می باشد. (کریمی، 1386).عملکرد ذرت بدون مصرف کودهای شیمیایی و دامی حتی امکان پذیر نمی باشد. مقدار N.P.K بستگی به میزان عملکرد دارد (نورمحمدی و همکاران، 1389).

1-10-3 نیاز آبی:
عامل مهم و اختصاصی در ذرت برای تولید حداکثر محصول، تعیین میزان نیاز آبی گیاه است. پژوهش های انجام گرفته در دهه های اخیر مشخص کرده است که ذرت در میان گروه گیاهان قرار گرفته است که مقدار تقریباً کمی آب را جهت تولید یک واحد ماده خشک از دست میدهد. مرحله زایشی (ظهور گل تاجی، تشکیل و پرشدن دانه) مرحله بحرانی ذرت نسبت به رطوبت است و کمبود آب متقارن با ظهور گل تاجی باعث تاخیر در ظهور آن می شود (نورمحمدی و همکاران، 1389).
رطوبت بیش از حد به طور غیر مستقیم نیز روی رشد محصول اثر می گذارد در این شرایط ازت موجود در خاک یا به ازت آمونیاکی تبدیل شده و یا شسته شده و از دسترس گیاه خارج می گردد لذا ممکن است همان قدری که گیاه فقدان اکسیژن رنج برده و صدمه می بیند، از کمبود ازت نیز صدمه ببیند (میرهادی،138
0).
کمبود رطوبت خاک که سبب پژمرده شدن ذرت برای 2-1 روز در زمان گل کردن گردد منجر به کاهش 22 درصد محصول و پژمردگی 8-6 روزه منجر به کاهش 50 درصد محصول می گردد. باید دانست که آبیاری بعدی جبران خسارت محصول را نخواهد کرد (کریمی، 1386).

1-10-4 تناوب زراعی:
گیاه ذرت در مناطق معتدل توقع زیادی به زراعت قبلی در تناوب زراعی معمولی ندارد. گیاه ذرت در مناطق معتدله بر خلاف مناطق گرمسیری آفات و بیماری های مشترک با سایر غلات در تناوب زراعی قرار می گیرد (نور محمدی و همکاران، 1389).

1-11 برداشت
برداشت ذرت تحت شرایط زمان کاشت، طول روز، درجه حرارت، دفعات آبیاری، حاصلخیزی خاک، رقم، تیپ و نوع مصرف آن دارد(تاجبخش و پور میرزا، 1382).
برداشت ذرت سیلویی زمانی صورت می گیرد که رنگ دانه ها زرد و محتوی آن دارای مایع شیری رنگ بوده یا اواخر مرحله خمیری باشد (کریمی، 1386).

1-12 برداشت ذرت برای سیلو:
برداشت ذرت برای سیلو موقعی است که دانهها حالت شیری داشته باشند و با استفاده از ماشینهای چاپر اندامهای هوایی ذرت را از فاصله 8 تا 12 سانتیمتری سطح خاک درو نموده آنها را به قطعات کوچک یک تا 5/1 سانتی متری خورد می نمایند (رستگار، 1384). بهترین زمان برای برداشت سیلویی زمانی است که ماده خشک آن حدود 25 تا 32 درصد باشد (میرهادی، 1380).

1-13 ارزش غذایی:
ذرت نباتی است که موارد استفاده زیادی دارد و علاوه بر تولید دانه و علوفه سبز و سیلو تناوب زراعی را تکمیل می نماید. ذرت نسبت به جو و یولاف دارای پروتین کمتری بوده ولی در عوض دارای مواد نشاسته ای زیادی می باشد (کریمی، 1386).

1-14 بیان مساله:
ذرت یکی از مهمترین غلات جهان می باشد که به منظور مصرف انسان و دام وطیور کشت می شود. ذرت با نام Zea mays و نام انگلیسی Corn و Maize با سطح کشت جهانی 140 میلیون هکتار و تولید بیش از 600 میلیون تن در سال و عملکرد 4296 کیلوگرم در هکتار در سال 2001 یکی از منابع اصلی تأمین غذایی انسان، دام و مصارف صنعتی می باشد (بنایی، 1383). تعیین تاریخ کاشت یکی از اولویتهای تحقیقاتی در کشت هر محصول میباشد. این عامل اهمیت ویژه ای در موفقیت کاشت ذرت دارد و عملکرد کمی و کیفی علوفه را تحت تأثیر قرار میدهد. زمان کاشت بر سرعت رویش، شاخص سطح برگ، وزن برگ و ساقه و عملکرد نهایی علوفه تأثیر می گذارد (محمدی و آقاعلیخانی، 1386). کوتاه شدن دوره رشد در تاریخ کاشت دیر هنگام باعث افزایش درصد پروتئین شده است. معمولا عوامل محیطی مختلف مانند رطوبت، درجه حرارت، طول روز و مواد غذایی به خصوص نیتروژن باعث تغییر درمیزان پروتئین میشود (صادقی، 1385). اسید سالیسیلیک یکی از ترکیبات فنولی است که در گیاهان تولید میشود. ترکیبات این گروه میتوانند به عنوان تنظیم کننده رشد عمل کنند (عزیزی یگانه ،1389). این ماده در گیاهان در مقادیر کم )میلیگرم برگرم وزن تر یا کمتر) وجود دارد (Raskin, 1992)، که هم به فرم آزاد و هم به فرم گلیکوزیل میباشد (liu et al, 2003).سالیسیلیک اسید یا اورتو هیدروکسی بنزوئیک اسید به گروهی از ترکیبات های فنلی تعلق دارد که به عنوان یک مولکول مهم برای تعدیل پاسخهای گیاه به تنش های محیطی شناخته شده است (Senaratna at al, 2000). اسید سالیسیلیک باعث تولید فنولیک در دیواره سلولی به عنوان یک مانع در برابر هدر رفتن رطوبت عمل کرده و مانع از انتشار بیشتر بیماری میشود (Burguieres at al, 2007). فنولیک ها به طور ذاتی در گیاهان نقش آنتی اکسیدانت عمل کرده و باعث به دام انداختن رادیکال های آزاد تولید شده توسط فرایند اکسیدایون میشوند (Burguieres at al, 2007).

اهداف از انجام این تحقیق شامل:
1. تعیین اثرات اسید سالیسیلیک بر صفات زراعی ذرت
2. تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
3. تعیین مناسب ترین هیبرید ذرت به تاریخ کاشت
4. تعیین مناسبترین هیبرید به محلولپاشی اسیدسالیسیلیک

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2: اسیدسالیسیلیک (SA)

2-1-1- تاریخچه
یونان قدیم و ساکنان اولیه قاره آمریکا دریافتند که برگها و پوست درختان بید، تب و دردهای جزیی را از بین میبرند. درسال 1828 یوهان باخنر که در آلمان کار می کرد اولین کسی بود که مقادیر مشخصی از سالیسیلین را جدا ساخت، که این ماده شامل مقداری الکل-گلیکوزیدسالیسیل و سالیسیلات غالب در پوست بود(Raskin, 1992). رافائل پیرا در سال 1983 این ترکیب موجود در پوست درخت بید را اسید سالیسیلیک نامیده که از اسم لاتین Salixبه معنی بید گرفته شدهاست (Popova et al, 1997).
نخستین تولید تجاری SA در آلمان آغاز گردید، آسپرین (استیلاسیدسالیسیلیک)، ترکیب مشابه اسیدسالیسیلیک توسط شرکت بایر در سال 1898 معرفی گردید و به سرعت یکی از محبوب ترین ترکیبات دارویی جهان شد (Popova et al, 1997). از زمانهای گذشته SA در بیشتر از 34 گونه گیاهی یافت شدهاست. SA در برگهاو دستگاه زایشی گیاهان شناخته شدهاست و بیشترین مقدار آن در گلآذین گیاهان گرمسیری یافت میشوند که به وسیله پاتوژنهای نکروزه کننده آلوده شدهاند. امروزه اسیدسالیسیلیک در اشکال متنوع به صورت گسترده در گیاهان شناخته شدهاست و از نظر برخی از دانشمندان این ماده یکی از مواد مهم رشد گیاهی تصور میشود (Raskin et al, 1990).

شکل2-1 ساختار اسیدسالیسیلیک (Hayat and Ahmar, 2007)

2-1-2- خواص شیمیا
یی اسیدسالیسیلیک
سالیسیلیک اسید یکی از اسیدهای آلی است که دارای مصارف دارویی نیز می‌باشد. سالیسیلیک اسید به وسیله آمینواسیدی به نام فنیل‌آلانین به صورت زیستی سنتز می‌شود. روش زیر که به روش کولبه-شمت معروف است نیز راه ساختن تجاری این ماده‌است.

شکل2-2 تهیه اسیدسالیسیلیک به روش کولبه-شمت (Hayat and Ahmar, 2007).

از اسیدی کردن سدیم سالیسیلات به وسیله اسید سولفوریک، سالیسیلیک اسید حاصل می‌شود

2-1-3- متابولیسم و بیوسنتز اسیدسالیسیلیک
از آنجایی که اسیدسالیسیلیک یک تنظیم کننده مهم برای القاء مقاومت گیاه در برابر تنشهای زیستی (پاتون ها) و غیر زیستی (خشکی، سرما و شوری) میباشد، در نتیجه بیوسنتز و تنظیم آن به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفتهاست. دو آنزیم کلیدی زیر در بیوسنتز و متابولیسم اسیدسالیسیلیک در گیر میباشد:
1- بنزوئیکاسید2هیدروکسیداز: که پروتئینی محلول بوده و اسیدبنزوئیک را به SA و گلوکز UDP تبدیل میکند.
2- گلیکوزیلترانسفراز: که گلیکوزید SA را به SA تبدیل مینماید (Silverman et al, 1995).

2-1-4- مسیر های بیوسنتزی اسیدسالیسیلیک

2-1-4-1- مسیر ایزوکورسیات:
این مسیر در ابتدا توسط ویلورموت در سال 2001 مطرح گردید. در مسیر ایزوکورسیات، اسیدایزوکوریسیلیک بوجود آمده از اسیدکوریسیلیک به SA تبدیل می شود. مسیر پیشنهادی ابتدا در میکروارگانیسم های کشف شد، ولی مطالعات ژنتیکی اخیر بر روی گیاه Arabidopsis thaliana نشان داده است که SA موجود در کلروپلاست گیاه آرابیدوپسیس نیز از ایزوکورسیماتسنتاز بوجود میآید. پس می توان عنوان کرد که مسیر گرفته شده در یو کاریوتها نیز انجام میشود.

2-1-4-2- مسیر فنیلپروپانوئید:
این مسیر ابتدا توسط کلیسینگ مطرح گردید و تا کنون فقط در گیاهان شناسایی شده است. در این مسیر کورسیمات حاصله از مسیر اسیدشیکیمیک از طریق آنزیم کورسیماتموتاز به پرفنات یا اسیدآرژنیک تبدیل میگردد. فنیلآلانین به کمک آنزیم فنیلآلانینآمونیالیاز I، II، III به اسید(ترانس)سینامیک تبدیل میگردد (شکل2) در ادامه مسیر، اسیدسینامیک به اسیدبنزوئیک و در نهایت توسط، مسیر بنزوئیک2هیدروکسیلاز به SA تبدیل میگردد(عزیزی، 1389).

شکل2-3 مسیرهای بیوسنتزی اسیدسالیسیلیک (کشاورز، 1389).
طی مطالعات اخیر مشخص گردیده است که مسیر گفته شده در گیاهانی مثل برنج عمل کرده و شناسایی شده است (Silverman et al, 1995). این مسیر به عوامل متعددی مثل NADPH نیاز دارد و چون با مسیر اسیدشیکیمیک در ارتباط است این مسیر را شیکیمیکفنیلپوروپانوئید می نامند (Jean-pierre, 2002).

2-1-5- خواص عمومی اسید سالیسیلیک (SA)
اسیدسالیسیلیک (SA) یا اسید-اورتو-هیدروکسی بنزوئیک (6H4(COH)CO2H)سه گروه متنوع فنولهای گیاهی تعلق دارد، که دارای یک حلقه آروماتیک با یک گروه هیدروکسیل میباشد (شکل1). و در گیاهان زیادی از قبیل تنباکو، برنج، گندم، پنبه، گوجه فرنگی، خیار، آرابیدوپسیس و غیره وجود دارد (El-Tayeb, 2005). سالیسیلیکاسید یا اورتوهیدروکسیبنزوئیکاسید به عنوان یک مولکول مهم برای تعدیل پاسخ های گیاه به تنش های محیطی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *