پایان نامه ارشد با موضوع سینگل، کراس، میلیمولار، اسیدسالیسیلیک

افزایشی داشته است. شاخص سطح برگ بیان کننده نسبت سطح برگ (فقط یک طرف برگ) به سطح زمین اشغال شده توسط گیاه می باشد. حاتمی و همکاران(1388) بررسی منحنی های شاخص سطح برگ، در تاریخ کاشت دوم، شاخص سطح برگ از تاریخ کاشت ذرت توانسته از شرایط اکولوژیکی و نهاده های مصرفی به نحوه مطلوبی استفاده نموده و با افزایش تعداد برگ مقدار LAI را افزایش دهد. Jose et al (2004) نیز در تحقیقات خود نشان دادند که با تأخیر در کاشت طول دوره رشد در نتیجه شاخص سطح برگ کاهش مییابد. شاخص سطح برگ نیز جز مواردی است که به وسیله اسید سالیسیلیک تغییر می کند (Khodary, 2004). تیمار کردن گیاهچه های سویا با mM1/0 اسید سالیسیلیک باعث افزایش میزان سطح برگ شد (عزیزی یگانه، 1389). طبق بیانات Hamada and Alhakim (2001) که بذر مال کردن بذور گندم با ppm100 اسیدسالیسیلیک قبل از کشت باعث کاهش تأثیرات تنش به سطح برگ می شود. سیدشریفی و همکاران (1385) اظهار داشتند که افزایش شاخص سطح برگ در ذرت علوفهای از مرحله گیاه چه ای تا مرحله کاکل دهی به صورت سیگموئیدی است و در طول دوره پر شدن دانه کاهش اندکی را نشان می دهد ولی کاهش سریع شاخص سطح برگ در پایان چرخه زندگی مشاهده میشود. در تاریخهای کاشت دیر هنگام به علت کوتاهتر شدن دوره رشد رویشی و جلو افتادن مرحله زایشی، گیاه فرصت کمتری برای رشد رویشی و تولید برگهای بیشتر و بزرگتر را داشته است. بنابراین در کشت زودتر فاصله کاشت تا ظهور اندام نر و گرده افشانی طولانیتر و ارتفاع بوته افزایش یافته در نتیجه تعداد و سطح برگ بیشتری تولید میگردد (صادقی، 1385).

جدول 4-13 نتایج واریانس (میانگین مربعات) برصفات شاخص فیزیولوژیکی رشد ارقام ذرت تحت تیمار های تاریخ کاشت و محلول پاشی اسید سالیسیلیک.

منابع تغییرات
DF
شاخص سطح برگ (LAI)
تکرار
2
508/0
فاکتور A
(تاریخ کاشت)
1
**978/1
خطای آزمایش
2
134/1
فاکتور B
(هیبرید ذرت)
1
004/0
فاکتور C
(محلولپاشی اسیدسالیسیلیک)
1
191/0
A×B
1
072/0
A×C
1
022/0
B×C
1
021/0
A×B×C
1
009/0
EROR
12
173/0
CV%

76/27

*و**: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال 1 و 5 درصد.

جدول 4-14 مقایسه میانگین اثرات ساده بر صفات شاخص های فیزیولوژیکی رشد ارقام ذرت تحت تیمار های تاریخ کاشت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک*.

تیمارها

شاخص سطح برگ LAI
تاریخ کاشت
15 تیر ماه
a 212/1

5 مرداد ماه
a 786/1
هیبرید های ذرت
سینگل کراس 504
a 486/1

سینگل کراس 704
a 513/1
غلظت محلولپاشی اسیدسالیسیلیک
صفر میلیمولار
a 588/1

یک میلیمولار
a 410/1

*: در هر ستون و در هر گروه تیمار میانگین دارای حروف مشترک تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5 درصد براساس آزمون دامنه ای LSD ندارد.

جدول 4-15 مقایسه میانگین صفات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و ارقام ذرت *.

تیمار ها
تاریخ کاشت× هیبرید های مختلف ذرت
شاخص سطح برگ LAI
15 تیرماه × سینگل کراس 504
a 14/1
15 تیرماه × سینگل کراس 704
a 28/1
5 مرداد ماه× سینگل کراس 504
a 82/1
5 مرداد ماه× سینگل کراس 704
a 74/1

*: در هر ستون تاریخ کاشت به ترتیب برابر 15 تیر ماه و 5 مرداد ماه .
*: در هر ستون هیبرید های سینگل کراس ذرت به ترتیب شامل 504 و 704.

جدول 4-16 مقایسه میانگین صفات شاخص های فیزیولوژیکی رشد ذرت تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک *.

تیمار ها
تاریخ کاشت× محلولپاشی اسیدسالیسیلیک
شاخص سطح برگ LAI
15 تیرماه × غلظت 0 میلیمولار
a 33/1
15 تیرماه × غلظت 1 میلیمولار
a 09/1
5 مرداد ماه× غلظت 0 میلیمولار
a 84/1
5 مرداد ماه× غلظت 1 میلیمولار
a 72/1

*: در هر ستون تاریخ کاشت به ترتیب برابر 15 تیر ماه و 5 مرداد ماه .
*: در هر ستون محلولپاشی اسیدسالیسیلیک به ترتیب شامل غلظت های 0 و 1 میلیمولار.

جدول 4-17 مقایسه میانگین صفات شاخص های فیزیولوژیکی ذرت تحت اثرات متقابل ارقام ذرت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک *.

تیمار ها
هیبرید ذرت× محلولپاشی اسیدسالیسیلیک
شاخص سطح برگ LAI
سینگل کراس 504 × غلظت 0 میلیمولار
a 60/1
سینگل کراس 504 × غلظت 1 میلیمولار
a 36/1
سینگل کراس 704× غلظت 0 میلیمولار
a 57/1
سینگل کراس 704× غلظت 1 میلیمولار
a 45/1

*: در هر ستون هیبرید های سینگل کراس ذرت به ترتیب شامل 504 و 704.
*: در هر ستون محلولپاشی اسیدسالیسیلیک به ترتیب شامل غلظت های 0 و 1 میلیمولار.

جدول 4-18 مقایسه میانگین صفات شاخص های فیزیولوژیکی رشد ذرت تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت و ارقام ذرت و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک *.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *