پایان نامه تیپ های شخصیتی:واکنش اضطراری و تیپ A

واکنش اضطراری و تیپ A

برای در نظر گرفتن شواهدمربوط به تیپA، CHD و پرتنشی یک راه ساده وجود دارد.قلب را به صورت یک پمپ در نظر بگیرید.همان گونه که پمپ بعد از مقدار مصرف ثابتی از کار می افتد. قلب نیز بعد از فراتر رفتن از تعدادضرباتی که به صورت ژنتیکی برای آن در نظر گرفته شده است از کار می افتد هرچه ضربان بیشتری را به مصرف برسانید قلب شما زودتر از کار می افتد تیپA  بودن همواره دنیا را به صورت مکانی تهدید کننده و خصمانه دیدن باعث خواهد شد که ضربان زودتربه مصرف برسند.

وقتی که تهدید می شویم به واکنش اضطراری می پردازیم که باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون می شود.

ادامه تهدید به واکنش اضطراری دائمی می انجامد شاید تیپA در مقایسه با تیپ B دنیا را مکان تهدید کننده قوی می انگارد این نگرش می تواند باعث شود که تیپ A واکنش اضطراری مستمری را تجربه کند.که به طور متوسط ضربان قلب در نظر گرفته شده برای او را سریع تر به مصرف برساند.بالاخره این که فعالیت جسمانی و ورزش خطر ابتلا به CHD را کاهش می دهد.

در بازبینی 43 مطالعه معلوم شد که عدم فعالیت به همان اندازه فشار خون بالا سیگار کشیدن –کلسترول بالاخطر ابتلا درCHD را بالا می برد.

(پاول-تامپسون-کاسپرسن-وکندریک 1987)

اهمیت کاربردی این مطالعه این است که در برنامه پیشگیری-ورزش منظم باید قویا تشویق شوید.

اهمیت نظری این مطالعه به واکنش اضطراری مربوط می شود.در حالی که ورزش ضربان قلب و فشار خون را هنگام پرداختن به آن افزایش می دهد.پیامدهای دراز مدت آن کاستن از سکون ضربان قلب خون از این رو ذخیره کردن پمپ است.

سنخ A رفتاری است ویرانگر

رفتار سنخ A نه تنها می تواند شما را بکشد بلکه اهمیتی به زندگی و زنده بودن شما نمی دهد یکی ممکن است فکر کند که یک فرد می تواند حواس خود را روی 2 یا چند موضوع یا فعالیت به طور همزمان و به صورت رقابت آمیز متمرکز کند و این فرد کسی است که بی صبرانه مشتاق دستیابی به موفقیت های هرچه بیشتر در زمان کمتر در جامعه رقابت آمیز ماست که همین امر او را مواجه با خطر حمله قلبی می کند اما همان طوری که قبلا ذکر شداین افراد تمایل دارند که از شغل-ازدواج-و از موفقیت خود ناخشنود و ناراضی باشند.

آنها به نظر نمی رسند که در زندگیشان خوشحال و شاد باشند.به علاوه ما بر طبق مطالعات آزمایشگاهی و زمینه یابی می دانیم که تحت شرایط معینی شیوه رفتاری این افراد منجربه شکست و گسیختن ارتباطات میان فردی آنها می شود.

در وظایف رقابت آمیز و ناکام کننده آزمایشگاهی ،عملکرد رفتاری سنخA نه بهتر و نه بدتر از افرادی است که به صورت آرام و ساکت فعالیت می کنند.

و الگوی رفتاری سنخB در مورد وظایف مشکل که به صورت پایداری و پافشاری است.خیلی آرام و ریلکس است.سنخ  A ترجیح می دهد به تنهایی کار کند تابا دیگران و به صورت گروهی،ولی وقتی مجبور باشند که با دیگران کار کنند آنها بدون توجه به این که همکار آن ها سنخ A است یا B همیشه حالت عصبی و ناراحت و رقابتی دارند.

وقتی که دو فرد با سنخA مجبور باشند که در یک موقعیت استرس آور با هم کارکنند هر2 رفتارهای پرخاشگرانه از خود بروز می دهند.پرخاشگری وسیله ای برای دستیابی به یک هدف خارجی به وجود می آید که می تواند به منظور برطرف کردن فشارها،شکست ها،موانع و از میدان به درکردن رقیبان به کار بیفتد در حالیکه پرخاشگری خصمانه عبارت از بیان حالت دشمنی و ومورد حمایت قرارگرفتن از جانب والدین سعی در همانند سازی با الگویی که از طرف والدین ارائه می شوند دارند.از طرف دیگر والدین افراد الگوی A احتمالا خودشان نیز تیپA مورد توجه قرار می گیرد،تئوری یادگیری اجتماعی-شناختی است.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی