پایان نامه رایگان با موضوع آریپیپرازول، پلاسما، ۵۵، ۴-۲.

۲-۱۱. ساختار شیمیایی آریپیپرازول ۳۶
شکل ۳-۱. نمایی از استخراج دارو به روش HF-LPME در آزمایشگاه ۴۶
شکل ۴-۱. کروماتوگرام تزریق محلول آبی آریپیپرازول در شرایط بهینه جداسازی ۵۵
شکل ۴-۲. الف) کروماتوگرام ادرار شاهد ب) کروماتوگرام نمونه ادراری ppm1 ۶۷
شکل ۴-۳. الف) کروماتوگرام پلاسما شاهد ب) کروماتوگرام نمونه پلاسما ppm5/0

  تحقیق رایگان با موضوع (۴S)، مرزی:، (۴-۸۵)، (۱S)

دیدگاهتان را بنویسید