پایان نامه رایگان با موضوع رسپتورها، وزن،، آکاتیزی،، ترمور،

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

اول

کلیات

۱-۱. ضرورت و اهمیت موضوع
آریپیپرازول یک داروی ضد سایکوز آتیپیکال است که با ترکیبی از فعالیت آنتاگونیستی رسپتور ۵-HT2A و پارشیال آگونیستی رسپتورهای۵-HT1A و D2 دوپامین اثر درمانی خود را نشان می‌دهد. از طرفی با اثرات خود بر این رسپتورها باعث بروز عوارض ناخواسته‌ای مثل افزایش قابل توجه وزن، آکاتیزی، ترمور، دیسکینزی