پایان نامه رایگان با موضوع رسپتورها، وزن،، آکاتیزی،، ترمور،

اول

کلیات

۱-۱. ضرورت و اهمیت موضوع
آریپیپرازول یک داروی ضد سایکوز آتیپیکال است که با ترکیبی از فعالیت آنتاگونیستی رسپتور ۵-HT2A و پارشیال آگونیستی رسپتورهای۵-HT1A و D2 دوپامین اثر درمانی خود را نشان می‌دهد. از طرفی با اثرات خود بر این رسپتورها باعث بروز عوارض ناخواسته‌ای مثل افزایش قابل توجه وزن، آکاتیزی، ترمور، دیسکینزی

  پایان نامه با واژگان کلیدیمسئولیت مدنی، جبران خسارت، تعهد ضمنی

دیدگاهتان را بنویسید