پایان نامه رایگان با موضوع معیار استاندارد، انحراف معیار

دارو با شرایط بهینه فاز دهنده با۸/۸:pH و فاز گیرنده با ۴/۲: pH، حلال آلی اکتانول، زمان استخراج ۴۵ دقیقه، دمای فاز دهنده ۴۰ درجه سانتیگراد، دور هم‌زن ۶۲۵ و بدون اضافه کردن نمک، فاکتور پیش تغلیظ ۱۲۷ و حد تشخیص ng/ml 9/3 و انحراف معیار استاندارد در یک روز کاری %۴/۲ و انحراف استاندارد نسبی در چند روز کاری متوالی %۹/۳ حاصل

  منبع پایان نامه درباره محدودیت ها، دانه بندی

دیدگاهتان را بنویسید