پایان نامه رایگان با موضوع میکرواستخراج، HF-LPME، ۲-۳.، ۱۶

جانبی از سیستم میکرواستخراج با حلال با استفاده از میله‌ی تفلونی ۹
شکل ۲-۲. نمایی از سیستم میکرواستخراج با تک قطره الف) استخراج مستقیم از درون محلول ب) استخراج از فضای فوقانی ۱۱
شکل ۲-۳. اصول استخراج HF-LPME الف) دو فازی ب) سه فازی ۱۳
شکل ۲-۴. الف) سیستم HF-LPME براساس پیکربندی U شکل ب) پیکربندی میله‌ای ۱۶
شکل ۲-۵. طرح

  منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، ۴-۱۴-، s2b2، انژکتور

دیدگاهتان را بنویسید