پایان نامه رایگان با موضوع پلاسمایی

دانلود پایان نامه

استفاده می‌شود.
در مواردی که پاسخ مناسب از دارو دیده نشده، اندازه‌گیری سطوح پلاسمایی به منظور رساندن آن به مقادیر لازم قبل از قطع دارو و جایگزین کردن دیگر داروهای ضد سایکوز ضروری است. با توجه به اینکه سطح پلاسمایی آریپیپرازول به مقادیر نانوگرم در میلی‌لیتر می‌رسد، لذا می‌بایست از متدی استفاده کرد که قدرت شناسایی و تفکیک این دارو

  پایان نامه با کلید واژگان رضایت مشتری، رضایت مشتریان، افزایش رضایت مشتریان

دیدگاهتان را بنویسید