پایان نامه رایگان با موضوع ۲-۱.، استخراجی، تغلیظ،

بوده و تا به حال جهت پیش تغلیظ و اندازه‌گیری این دارو استفاده نشده است.

۱-۳. اهداف
۱- ارائه یک روش استخراجی ساده و کارآمد با دقت بالا
۲- ارائه یک روش سریع و حساس برای اندازه‌گیری دارو در مایعات بیولوژیک

فصل دوم
بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه

۲-۱. مروری بر

  پایان نامه با کلید واژه های ، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید