پایان نامه رایگان با موضوع HF-LPME، ۴-۲.، ۶۲، ۴-۳.

صفحه
جدول ۲-۱. کاربردهای کروماتوگرافی تقسیمی ۲۴
جدول ۲-۲. کاربردهای اخیر HF-LPME در استخراج گونه‌های مختلف ۳۳
جدول ۴-۱. خلاصه نتایج بهینه‌سازی استخراج ۶۲
جدول ۴-۲. ارقام شایستگی HF-LPME داروی آریپیپرازول ۶۶
جدول ۴-۳. نتایج اندازه‌گیری

  پایان نامه رایگان با موضوع میکرواستخراج، HF-LPME، ۲-۳.، ۱۶

دیدگاهتان را بنویسید