پایان نامه رایگان با موضوع HPLC، HF-LPME، ۲-۹.، ۲-۸.

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

شماتیک از سیستم HF-LPME ۱۷
شکل ۲-۶. الف) شمایی از سیستم HF-LPME از حجم زیاد و ب) سیستم نیمه خودکار ۱۸
شکل ۲-۷. طرح شماتیک میکرواستخراج فاز مایع به روش الف) مستقیم و ب) فضای فوقانی ۲۰
شکل ۲-۸. شمایی از یک دستگاه HPLC ۲۵
شکل ۲-۹. یک حلقه نمونه‌برداری کروماتوگرافی مایع ۲۸
شکل ۲-۱۰. سلول آشکارساز فرابنفش برای HPLC ۳۱
شکل