پایان نامه رشته روانشناسی درباره : پایگاه اقتصادی

میهمان
فوریه 6, 2019 0 Comment

محقق با رجوع به درب منازل بصورت نمونه تصادفی سیستماتیک مراجعه و از فرد استفاده کننده از اینترنت درخواست گردید پرسشنامه را پر کند. در جدول زیر نیز نوع متغیر و سطح سنجش به تفکیک بیان شده است.
جدول3-2) سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی
ردیف متغیر نوع متغیر سطح سنجش

1 استفاده از اینترنت واسط فاصلهای
2 پایگاه اقتصادی-اجتماعی مستقل فاصلهای
3 سرمایه فرهنگی مستقل فاصلهای
4 نظام قدرت در خانواده مستقل فاصلهای
5 الگوی اوقات فراغت مستقل فاصلهای
6 نظام روابط درون خانواده وابسته فاصلهای
7 نظام ارزشهای خانواده وابسته فاصلهای

3-7-1- متغیر وابسته و تعریف مفهومی آن
پیامدهای اجتماعی استفاده از رسانه توسط جامعه‌شناسان، روانشناسان اجتماعی، صاحبنظران علوم رسانه و ارتباطات همواره مورد توجه قرار گرفته است. امروزه با پیشرفت و توسعه‌ی جوامع در کنار گسترش و تحول انواع رسانه های دیداری و شنیداری اقبال عمومی به اینترنت قابل تامل است و همین گسترش و توجه عمومی باعث گردیده تا محققان علوم انسانی تحقیقات و پژوهش هایی در این باره انجام دهند. پیامدهای اجتماعی اینترنت مانند هر رسانه دیگر سر راست و مستقیم نمی باشد و خانواده به عنوان یکی از متغیر های مستقل، مهم و فعال بر آن تاثیرگذار می باشد.
3-7-1-1 نظام روابط اجتماعی درون خانواده
رنه کونیگ معتقد است خانواده به عنوان نظامی خاص، یعنی گروه کوچک با ساختار و کارکرد خاص است. از دیدگاه وی خانواده به عنوان یک گروه اجتماعی بررسی می شود. این گروه اجتماعی ویژگی های خاصی دارد که متفاوت از سایر گروه هاست. تعریف کلاسیک ارنست برگس از خانواده، واحدی از افراد در کنش متقابل با یکدیگر است. اما رنه کونیگ از خانواده به عنوان گروهی خاص نام می برد که اعضای آن با احساسات شدید با یکدیگر در ارتباط هستند. وی بر مهمترین خصلت گروه خانواده یعنی رویارویی روابط و صمیمیت تاکید می کند. (اعزازی1389:72)
3-7-1-1-1 دایره و شدت (صمیمیت) روابط
خانواده مناسب ترین نظام و محل برای تأمین نیازهای آدمی از جمله ایجاد روابط صمیمانه اجتماعی است. رابطه صمیمانه به رابطه بین‌فردی گفته می‌شود که متضمن عشق و علاقه و احساسات شدید اعضا با یکدیگر باشد. خانواده صمیمی میکوشد از هر فرصت کوتاهی برای تحکیم و تقویت روابط بین اعضاء خود استفاده کند. انجام فعالیتهای گروهی، ورزش های دسته جمعی و تفریحهای خانوادگی از جمله شیوههائی است که علاقه و صمیمیت اعضاء خانواده را نسبت به هم بیشتر میکند. برای سنجش دایره روابط و شدت صمیمیت از شاخصهایی از جمله: صحبتکردن های صمیمانه، غذا خوردن در کنارهم، کارکردن با یکدیگر، انجام بازیهای گروهی، گوش دادن فعال به صحبتهای یکدیگر، پرهیز از انتقادها و شکایتهای نابهجا و نامهربانانه، تشکر از تلاشهای یکدیگر، خوش رفتاری، عملکردن به قول و قرارهای ساده و توجه داشتن به نیازهای هریک از اعضا، همفکری و مشورت در امور زندگی، میزان ارتباط با دوستان، خویشاوندان و انجمنها، اعتماد و تعهد به هم، توجه به خواست های فردی و تفریح، تعداد دوستان صمیمی، عضویت و میزان فعالیت در سازمانهای سیاسی، خیریه و … استفاده شده است.

جدول 3-3) عملیاتی کردن متغیر وابسته نظام روابط اجتماعی
ردیف گویه
1 در صورتی که در سازمانهای خیریه-سیاسی- مذهبی عضویت دارید به سئوالات زیر پاسخ دهید:
نوع عضویت شما چگونه است؟
در ماه چند نوبت در جلسات آن شرکت می کنید؟
در سال چند نوبت در جلسات آن شرکت می کنید؟
شما دارای چه سمتی در سازمان خیریه هستید؟
2 وقتی که با اعضای خانواده تان صحبت می کنید چقدر با آنها احساس همدلی می کنید؟
3 در صورتی که شما نیاز به کمک داشته باشید خانواده شما چقدر به شما کمک کنند؟
4 در صورتی که شما نیاز به کمک داشته باشید خویشاوندان شما چقدر به شما کمک کنند؟
5 ارتباط خود را با والدین تان چگونه ارزیابی می کنید؟
6 دیگر مثل گذشته برای بودن با اعضای خانواده ام وقت نمی گذرانم و بیشتر با دوستانم ارتباط دارم.
7 به دلیل حضور در جمع دوستان حوصله شرکت در برنامه های جمعی خانوادگی(دور هم جمع شدن و چای خوردن یا فیلم نگاه کردن) را ندارم.
8 منزوی تر از گذشته ام و دیگر با اعضای خانواده نمی جوشم.
9 به چه میزان با این سئوال موافقید: من با والدینم فصل مشترکی(برای گفتگو، تفریح و…) ندارم، آنها مرا درک نمی کنند؟
10 تا چه میزان در انجام کارهای خانه مشارکت می کنید؟
11 برای خانواده شما چقدر اهمیت دارد که همگی قبل از ساعت خاصی (مثلا هشت شب) در منزل حضور داشته باشید؟
12 تا چه اندازه شما با گرفتن هدیه (به مناسبت تولد و …) یا شاخه گل همدیگر را خوشحال می کنید؟
13 در موقع صحبت کردن با اعضای خانواده از روشن کردن تلویزیون یا انجام کارهای متفرقه دیگر پرهیز می کنم.
14 در اغلب موارد دور هم جمع می شویم و صمیمانه در مورد هر مسئله ای با هم حرف می زنیم.
15 در مقابل خطاهای یکدیگر گذشت داریم و با مهربانی مسائل را حل می کنیم.
16 ما اغلب موارد از همدیگر انتقاد می کنیم و اصولا خانواده مهربان و با گذشتی نیستیم.
17 تا چه اندازه از کلماتی چون “متشکرم”، “ممنونم”، زحمت کشیدی” و غیره برای بیان تشکر و قدردانی از تلاشهای اعضای خانواده استفاده می کنید.
18 تا چه اندازه این گونه رفتار می کنید: برای ابراز محبت به همدیگر هنگام پیاده روی دست همدیگر را می گیریم.

3-6-1-2- میزان پایبندی به ارزشهای خانوادگی
در یک تعریف جامعه شناختی ارزشها انواع گوناگون واقعیت و اموری هستند که احتیاجات انسان را برآورده می کنند. پارسونز پیرامون ارزشها معتقد است که “عنصری از نمادی مشترک که به عنوان یک شاخص یا معیار در انتخاب میان مشتق های تمایل که در یک موقعیت ذاتا یافت می شوند به کار می روند، ارزش نامیده می شود.”(به نقل از محبوبی منش،1380) چالمرز جانسون در تعریف ارزش می گوید: “ارزش ها، الگوهای اجتماعی اند که درصد پذیرش آنها توسط گروهی از افراد، مبنایی را برای ایجاد انتظاراتی مشترک و معیاری را برای هدایت و تنظیم رفتار فراهم می کند. (جانسون، 1363:281)
در این پژوهش پیامدهای اجتماعی در دو بعد نظام روابط اجتماعی درون خانواده و میزان پایبندی به ارزشهای خانوادگی و با طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا درست، تا حدودی درست، بی‌نظرم، تا حدودی نادرست، کاملا نادرست) و ( اصلا، خیلی کم، کم، زیاد،خیلی زیاد ) عملیاتی شده است.
جدول3-4) عملیاتی کردن متغیر وابسته میزان پایبندی به ارزشهای خانوادگی
ردیف گویه
1 تا چه اندازه تمایل دارید که وعده های غذایتان را با اعضای خانواده خود صرف کنید؟
2 آیا خانواده تان در استفاده شما از اینترنت موافقت دارند؟
3 آیا با این سئوال موافقید: وقت گذاشتن برای اعضای خانواده نوعی وقت تلف کردن است؟
4 آیا در خانواده شما هر کس وظایفی بر عهده دارد و شما در قبال دیگر اعضای خانواده مسئول هستید؟
5 آیا اعضای خانواده شما همچون یک تیم هستند و هوای همدیگر را دارند؟
6 آیا جلب رضایت پدر و مادرتان در مورد ازدواج برایتان مهم است؟
7 آیا رضایت مادر و پدر در تصمیم گیری هایتان مهم است؟
8 آیا از گفتگو با اعضای خانواده خود لذت می برید؟
9 تا چه حد افکار و عقاید پدر و مادرتان را قبول دارید؟
10 تا چه حد از بازی و سرگرمی با اعضای خانواده تان لذت می برید؟
11 آیا خانواده تان از نوع استفاده شما از اینترنت اطلاع دارند؟
12 وقتی اعضای خانواده دور هم جمع هستند من هم به جمع آنان می پیوندم.
13 برای ما مهم است که به قول و قرار های خود در قبال خانواده عمل کنیم.

3-6-2- متغّیر واسط
اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی می تواند نقش مکملی در ارتباطات اجتماعی داشته باشد. ارتباطات اینترنتی تا جایی می توانند به حفظ و تقویت روابط اجتماعی کمک کنند که در کنار روابط واقعی افراد قرار گیرند. استفاده از اینترنت می تواند اثرات مثبت و منفی را برای فرد استفاده کننده به همراه داشته باشد. لیکن ساختار خانواده در این میان نقش مهمی را بازی می کند. افراد گوناگون با ساختار متفاوت خانوادگی اثرات متفاوتی از اینترنت می پذیرند. به عبارت دیگر ساختار خانواده ی فرد استفاده کننده در پیامدهای اجتماعی استفاده از اینترنت موثر است. این شاخص از طریق مدت زمان استفاده، مهارت فرد کاربر و زمان استفاده در شبانه روز مورد بررسی قرار می گیرد.
جدول 3-5) عملیاتی کردن متغیر واسط میزان استفاده از اینترنت
ردیف گویه
1 چه مدت زمانی است که شما در خانه اینترنت استفاده می کنید؟
2 مهارت شما در استفاده از اینترنت چگونه است؟
3 زمانی که در خانه هستید در چه زمانی از شبانه روز از اینترنت استفاده می کنید؟
4 به طور کلی در طول روز چند ساعت از اینترنت استفاده می کنید؟
5 به طور کلی در طول هفته چند ساعت از اینترنت استفاده می کنید؟
6 به طور کلی در ماه حدودا چند ساعت از اینترنت استفاده می کنید؟
7 در صورتی که پاسخ شما به سئوال بالا “بلی” است لطفا بفرمائید از چه ساعتی تا چه ساعتی از اینترنت استفاده می کنید؟
8 از کدام سرویس خدمات اینترنت استفاده می کنید؟
9 چقدر از اینترنت برای مصارف علمی استفاده می کنید؟
10 چقدر از اینترنت برای کسب اخبار استفاده می کنید؟
11 چقدر از اینترنت برای دانلود فیلم و موسیقی استفاده می کنید؟
12 چقدر از اینترنت برای بازی و سرگرمی استفاده می کنید؟
13 چقدر از اینترنت برای حضور در شبکه های اجتماعی استفاده می کنید؟

3-6-3- متغّیرهای مستقل
3-6-3-1- پایگاه اقتصادی- اجتماعی
پایگاه اقتصادی-اجتماعی، پایگاهی است که فرد در میان یک گروه دارد. یا به مرتبه اجتماعی- اقتصادی یک گروه در مقایسه با گروه‏های دیگر گفته می‏شود. به بیان دیگر، موقعیتی که یک فرد یا خانواده با ارجاع به استانداردهای میانگین رایج درباره ویژگی‏های فرهنگی، درآمد مؤثر، دارایی‏های مادی و مشارکت در فعالیت‏های گروهی-اجتماعی به دست می‏آورد(کوئن،1373:240). وبر میگوید، پایگاه برآوردی مثبت یا منفی از احترام یا پرستیژ پذیرفته شده از سوی افراد یا موقعیت‏ها است. پایگاه، بازتاب دهنده عواملی همچون منشأخانوادگی رفتار، تحصیلات و ویژگی‏های مشابه است که دست‏یابی به آن‏ها یا از دست‏ دادنشان سخت‏تر از به دست آوردن یا از دست دادن ثروت اقتصادی است(کوئن، 1373:245). البته چون واژه پایگاه از انعطاف مفهومی برخوردار است و غیر از بعد اجتماعی(منزلت شغلی)، بعد اقتصادی(درآمد و ثروت) و بعد فرهنگی (تحصیلات)را نیز در بر میگیرد آن را در این پژوهش انتخاب نموده ایم. به عبارت دیگر، این متغیر شاخص تلفیقی است مرکب از میزان درآمد خانوار، سطح تحصیلات فرد، رتبه با نمره منزلت شغلی و میزان دارایی، مایملک متعلقات آزمودنیها که نشانگر موقعیتی است که فرد در سلسله مراتب اجتماعی احراز کرده است.
متغیّرهای اصلی تعیین کنندهی پایگاه اقتصادی-اجتماعی یک فرد در جامعه درآمد، شغل و تحصیلات میباشند که به طور عمده با مفهوم وبر از منزلت اجتماعی مرتبطاند و سه عامل تعیین کنندهی پایگاه اقتصادی-اجتماعی هستند. با توجّه به شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه چهار تهران این شاخص ترکیبی از متغیّرهای تحصیلات، شغل و درآمد است. ضرایب و امتیازات هر یک از این متغیّرها با توجّه به وضعیّت فرهنگی و اقتصادی خاص منطقه تعیین میشود و ممکن است این ضرایب در منطقهای با وضعیت فرهنگی و اقتصادی دیگر جهت سنجش پایگاه اقتصادی-اجتماعی سودمند نباشد.
3-6-3-1-1- تحصیلات
مجموعه سالهای آموزشی رسمی است که یک فرد در طی دوره های آموزشی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و دانشگاهی میگذراند (مرکز آمار ایران، 1385). در این تحقیق، تحصیلات پاسخگویان در قالب مقیاس رتبهای در 5 مقولهی1- بی سواد 2-زیر دیپلم 3-دیپلم و فوق دیپلم 4-لیسانس و فوق لیسانس، 5-دکتری و بالاتر مورد سنجش قرار گرفته است.
3-6-3-1-2- وضعیّت اشتغال
اشتغال انجام هر گونه فعالیتّی است که پاسخگو به عنوان شغل خود اعلام میکند، بابت آن دستمزد دریافت میکند و یا به نوعی در تولید درآمد خود سهیم است، اعم از اشتغال در منزل یا خارج از منزل (حسینی، 1387). این متغیر در سطح سنجش اسمی و در سه مقولهی شاغل، غیر شاغل و کارگر اندازهگیری شده است. شاغل به کسی اطلاق میشود که به کاری در داخل یا خارج از منزل مشغول بوده و در ازاء آن دستمزد دریافت میکند. غیر شاغل، شامل کلّیهی افرادی است که هیچ نوع فعالیتّی ندارند.
3-6-3-1-3- مالکیّت مسکونی
مالکیّت محلّ مسکونی در سطح اسمی و در سه مقولهی شخصی، رهنی- اجارهای و سازمانی اندازهگیری شده است. منزل شخصی، ملکی است (به صورت ویلایی و یا آپارتمانی) که زن یا شوهر مالک آن است. منزل رهنی- اجارهای، ملکی است که خانواده به صورت رهن و اجاره به مدّت یک سال در آن زندگی میکند و ماهانه مبلغی را به عنوان اجازه به صاحبخانه میپردازد (عبّاسی شوازی و همکاران 126:1385). منزل سازمانی به ملکی اطلاق می شود که سازمان یا اداره دولتی به مدیران و کارمندان خود در برابر دریافت مبلغی ناچیز به مدتی معین قرار می دهد.
جدول3-6) عملیاتی کردن متغیر مستقل پایگاه اقتصادی-اجتماعی
ردیف گویه
1 در مجموع خودتان را جزو کدامیک از طبقات اجتماعی می دانید؟
2 در کل وضعیت اقتصادی خود را در چه سطحی می بینید؟
3 محله ای که در آن زندگی می کنید جزو کدامیک از محلات شهر می باشد؟
4 وضعیت اشتغال خودتان؟

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5 شغل همسرتان؟
6 تحصیلات همسرتان چیست؟
7 میزان هزینه ماهیانه شما به تومان؟
8 میزان درآمد ماهیانه خانواده شما به تومان؟
9 نوع مسکن؟
10 چه مدتی است که در این محله زندگی می کنید؟

3-6-3-2- نظام قدرت
در یک عبارت کلّی، معنای عام قدرت یعنی توانائی کنترل بر اعمال سایر افراد علی رغم میل شان است. (هورتن،1972و برون،1994 به نقل از مهدوی و خسروشاهی1382:33).
درویش پور (1374) در مطالعهی انواع خانواده بر اساس روابط موجود و بویژه روابط قدرت در میان نقشهای مختلف، بین دو نوع خانواده سلطهگر و دموکراتیک تمایز قایل شده است. از نظر وی، فرزندان خانواده های سلطهگر که نوع روابط در آن بر پایه اجبار شکل گرفته است فرهنگ گفتگو و تفاهم را نمیآموزند، بلکه فرهنگ دیکته شدن و دیکته کردن را فرا میگیرند و آن چه فرزندان در این نوع خانواده یاد میگیرند دنبالهروی، تقلید کورکورانه و وابستگی است. در خانواده های دموکراتیک، مناسبات و ارزشهای دموکراتیک به معنای به رسمیت شناختن تنوع آرا ، حق مخالفت و دگراندیشی، به رسمیت شناختن حریم اشخاص، حرمت افراد و ارزشهای فردی، امکان رشد آزاد و حقوق برابر افراد برای اعمال نظر و مشارکت اجتماعی وجود دارد. (درویش پور118-1374:117) چگونگی نظام قدرت در خانواده با سنجش مولفههایی چون: چگونگی هزینه کردن درآمد شخصی اعضا، نحوه خرید مسکن یا اتومبیل، قائل به تحصیل برابر برای فرزندان دختر و پسر، نحوه تعامل و مشورت با اعضای خانواده، نحوه کارکردن اعضا در خانه، نحوه تهیه مواد غذایی برای منزل و غیره صورت میگیرد. هر یک از گویه ها از وزن یکسانی در ساخت شاخص برخوردارند و مجموع نمرات پاسخگو از گویه ها بیانگر نوع نظام قدرت در خانواده است. نظام قدرت شامل طیف های سه گانه زیر می باشد:
3-7-3-3-1- نظام مستبدانه: بوئرمن (1964) میگوید در نظام مستبدانه پدر یا مادر بر فرزند صرفا دیکته می کنند و فرزند حق اظهار نظر ندارد.
3-7-3-3-2- نظام اقتدارگرایانه: پدر یا مادر به حرف فرزندان گوش میدهند، اما خودشان تصمیم می گیرند.
3-7-3-3-3- نظام دموکراتیک: به فرزند فرصت کافی برای تصمیمگیری داده می شود، ولی تائید تصمیم با اولیا است.

جدول3-7) عملیاتی کردن متغیر مستقل نظام قدرت درون خانواده
ردیف گویه
1 در خانواده ما تصمیماتی که گرفته می شود بدون در نظر گرفتن رای فرزندان است.
2 روی هم رفته در خانواده ما والدین حرف آخر را می زند؟
3 در خانواده ما فقط مردها حق استفاده از اتومبیل را