می 2020

از نظر تاریخی هدف از ازدواج ، در درجه اول ، شادمانی مردم نبوده. ازدواج اول یه وسیله اقتصادی واسه تامین رفاه اقتصادی خونواده ها و راهی واسه جفت و […]

  شرکت پارس هوای البرز از سال ۱۳۸۷، با هدف “تهیه، تولید، توزیع و فروش کلیه گازهای صنعتی، آزمایشگاهی و طبی، مخلوط های گازهای، قطعات و ملزومات و مواد اولیه […]