منبع پایان نامه درباره ویژره، بخشی،، جسته، سرافرازی

می داده اند و سرافرازی خود را در این عرصه ها می جسته اند.
بدین سان در داوری نسبت به کنش های جمعی و حماسی بشر، در درازنای تاریخ بدین واقعیت رهنمون خواهیم گشت که کم رنگ یا بی رنگ شدن پاره ای از ابعاد نجات بخشی، به ویژره راهبردهای معنوی جامعه گاه بر اثر افراط هایی بوده که در روند زهد گرایی و گریز از زندگی و اجتماع و فعالیت چهره

  پایان نامه ارشد درمورداندازه گیری، فرسودگی شغلی، از خود بیگانگی

دیدگاهتان را بنویسید