دانلود پایان نامه درباره Hg2+، BNNT-Ga، آنها،، یونش

ختار Hg2+ & CNT(6,0) کمترین انرژی یونش و بیشترین واکنش پذیری را دارد.
مقادیر شکاف HOMO و LUMO در یونها قبل از برهمکنش با نانولوله ها زیاد و بعد از برهمکنش آن کاهش پیدا کرده است که این کاهش نشان دهنده انتقال بار و افزایش رسانایی می باشد و در بین ساختارها بعد از قرار گرفتن یون در داخل آنها، ساختار Hg2+ & BNNT-Ga بیشترین شکاف و

  منابع پایان نامه ارشد درمورد هستند.میزان، مقاربتی، وچون، زنان،به

دیدگاهتان را بنویسید