منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه

۳-۳-۱-۵ ادغام ۳۵
۳-۳-۱-۶ جهش ۳۷
۳-۳-۱-۶-۱ احتمال جهش )) ۳۸
۳-۳-۱-۷ سایر عملگرهای ژنتیکی ۳۸
۳-۳-۲ الگوریتم ژنتیک با نخبه سالاری ساده ۳۸
۳-۳-۳ روشهای جایگزینی ۳۹
۳-۳-۴ معیار همگرایی ۴۰
۳-۳-۵ معیار عملکرد ۴۱
۳-۳-۶ تفاوت GA با روشهای مرسوم بهینه‌سازی ]۲۱[ ۴۱
۳-۳-۷ نقاط قوت GA ۴۲
۳-۳-۸ نقاط ضعف GA ۴۲
۳-۳-۹ در چه مواقعی

  مقاله با موضوعبهره بردار

دیدگاهتان را بنویسید