علمی

از نظر تاریخی هدف از ازدواج ، در درجه اول ، شادمانی مردم نبوده. ازدواج اول یه وسیله اقتصادی واسه تامین رفاه اقتصادی خونواده ها و راهی واسه جفت و […]