News

دانلود پایان نامه با موضوع گرایس، نقطه‌ها، غیر، فقیر

می‌گوید پروژ? تحویلی گرایس توضیح معنای جمله به صورت روان‌شناختی است. این پروژه در دو مرحل? اساساً متفاوت پیش می‌رود. در مرحل? اول گرایس تلاش می‌کند تا معنای جمله را به معنای مورد... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد استصناع، عقد استصناع

فوق و با توجه به ماهیت عقد استصناع و قرار داد پیش فروش خودرو کاملاً معلوم شد که نمی‌توان قرار داد پیش فروش خودرو را در قالب عقد استصناع قرار داد و قرار دادن آن در قالب بیع کلی به... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد استصناع، عقد استصناع، رسول اکرم (ص)

لازم نیست زیرا:اولاً: صاحب صنعت حق دارد از انجام عمل خودداری کند.ثانیاً: سفارش دهنده قبل از رویت کالا حق رد آن را دارد. (سیفی زیناب، حسن زاده، همان، ص 167)ثالثاً: استصناع با فوت یکی از... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درباره اقتصاد کشور، شاخص توسعه

فرضیه مقدمهدر مطالعات انجام شده در زمینه بخش مالی ، روش کار تجربی بیشتر متکی بر تکنیکهای سری زمانی یا آمار مقطعی بوده است . این نوع مطالعات معمولاً با مشکلات آماری مواجه بوده است ، از... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درباره نرخ بهره، توسعه بازار، ارزش افزوده، اهداکننده

تجارت بین المللی و رشد است که توسط تئوریهای جدید رشد و تجارت پیشنهاد شده است. ادواردز18 (1993) بیان می کند که یکی از ویژگی های مهم ادبیات اخیر این است که تاکید زیادی روی صادرات دارد. اما... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل، عصاره هیدروالکلی، تستوسترون، تحلیل واریانس

کنتـرل32/0±74/1شاهد 21/1±88/3تجربی1 (عصاره هیدروالکلی سنجد)80/0±27/3تجربی2 (بوسولفان mg/kgBW5) 46/0±08/1تجربی3 (بوسولفان mg/kgBW15)40/0±06/2تجربی4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5)55/0±24/2تجربی5 (عصاره... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عصاره هیدروالکلی، گروه کنترل، تستوسترون، تحلیل واریانس

دول 3-2 میانگین و خطای معیار میانگین () درصد اسپرمهای پیشرونده سریع (GI) در گروههای مختلف ارائه شده است. نتایج نشان میدهند که بین گروههای شاهد، تجربی2 (بوسولفان mg/kgBW5)، تجربی3 (بوسولفان... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عصاره هیدروالکلی، گروه کنترل، استفاده از اینترنت، تستوسترون

ایجاد عقیمی نسبی موش های صحرایی نر بود، بنابراین از دوز 5mg/kg استفاده شد. و برای بررسی مقایسه ای اثر عصاره سنجد از یک دوز بالاتر بوسولفان برای ایجاد تخریب زیاد سلول های اسپرماتوژنیک... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تستوسترون، شیمی درمانی، بهبود کیفیت، گروه کنترل

های تهیه شده از اسپرم 362-11 مواد و وسایل 37فصل سوم : یافتههای پژوهش3-1- یافتههای مربوط به بررسی تأثیر داروی بوسولفان و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر تعداد اسپرمها 413-2- یافتههای... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، ورزشکاران

ا استفاده از مشاهدات خود ، فرضیه یا فرضیه هایی را صورت بندی می کند ، سپس با عنایت به اصول استدلال قیاسی به کاربرد منطقی فرضیه می پردازد . در نتیجه او قادر است با کمک فرضیه تدوین شده ،... دنباله مطلب