براساس این نظریه آسیب­پذیری و استعداد بیشتر افراد نسبت به اضطراب و افسردگی به تشکیل ساختاری­های اطلاعات سازماندهی شده(طرح) این افراد در اوایل زندگی بر می­شه. برابر با این نظریه سازمان طرح­ای افراد دپرس زیر تسلط منفی­بافیای فشارآور اونا قرار داره. منفی اندیشی درباره خود، جهان و آینده بقیه در افراد دپرس فت و فراوون مشاهده می­شه. طرح به درد نخور افراد مضطراب شامل تهدید فیزیکی یا روانی به حریم شخصی خود و هم اینکه تسلط بزرگ نمایی­آمیز احساس آسیب­پذیریه. بک و کلارک (۱۹۸۸) فرض می­ کنن که طرح­ها بر بیشتر پروسه های شناختی مانند: توجه، درک، یادگیری، بازیابی و تفسیر اطلاعات اثر می­گذارن. طرح­ها منتهی به سوگیری پردازشی یکی با طرح می­شن.

اضطراب

نظریه شبکه متداعی باور(۱۹۸۱):

براساس این نظریه هر عاطفه یا هیجان دارای مراکز یا واحدهایی در حافظه س که خیلی از زوایایی مربوط به اون هیجان با این واحدها ربط داره. وقتی که یکی از زاویه ها یا جنبه­ های مربوط به هیجان تحریک می­شه در واقع هیجان مزبور فراخوانده می­شه.

 

 

الگوی شناختی کلارک و ولز(۱۹۹۵):

فرایندهایی که در این مدل از زمان ورود فرد مضطرب به موقعیت ترس­آور فعال می­شه بدین قراراست: براساس تجارب اولیه افراد گرفتار به اضطراب اجتماعی یه سری فرض­ها رو درباره خودشون و موقعیت اجتماعی به وجود می­بیارن.(من آدم بی­ارزشی هستم، اگر اضطرابم رو بروز دهم بقیه فکر می­ کنن غیرعادی هستم و منو رانده می­ کنن). این آزمایش­ها باعث می­شه که اونا این موقعیت اجتماعی رو به گونه­ای منفی تفسیر کنن،این تفسیرها منتهی به بروز اضطراب می شه. در صورت موندگاری آزمایش­های منفی این آزمایش­ها منتهی به بروز سه نشانگان(علائم) می­شه(کلارک و ولز،۱۹۹۵).

نشانگان(علائم)اول:مجموعه علائم جسمی و شناختی اضطرابه که به شکلی غیرارادی به وسیله آزمایش خطر از موقعیت برانگیخته می­شه که شامل سرخ شدن، لرزش، تپش قلب واشکال در تمرکزه هر کدوم از این علائم منبعیه واسه درک دوباره خطر (همون منبع).

 

عامل دوم: بروز رفتارای ایمنی از طرف افراد مضطرب واسه کاهش تهدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع نتیجه های ترسناکه(مانند: تلاش واسه مورد توجه قرار نگرفتن، تلاش واسه خوب به نظر رسیدن) و عامل سوم: تغییر در توجهه، وقتی که این افراد تصور می­ کنن مورد توجه بقیه هستن و به وسیله بقیه آزمایش می­شن توجه خود رو متمرکز روی خود می­ کنن و بعد به واسطه اطلاعات داخلی برداشتنی رو از خود شکل می­ بدن این که بقیه در مورد اونا چیجوری فکر می­ کنن(همون منبع).

 

[۱]- Beck Schema Theory

[۲]- Schema