بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 از عناصر اربعه می دانند ، جسم نفس مقدار می باشد که قابلیت امتدادات سه گانه را دارد لیکن مشائیان جسم طبیعی را ترکیبی از ماده و صورت می دانند».[1]

مشترک هستند و در این ذاتیات هم تشکیک هست ولی در اصل ذات مشترک اند.مانند وجود یک مشترک معنوی می باشد ولی در خارج دارای تشکیک می باشد و مصادیق بشر در خارج از یک جهتی در طول یکدیگر هستند و نهایت آن همان رب النوع می باشد که تمام کمالات انسانی و در سیر نزولی انسانی می باشد که در مرتبه بالقوه می باشد. و از جهت دیگر یه سلسله عرضی هستند زیرا در ذاتیات مشترک هستند. و تفاوت مصادیق تنها در دو چیز می باشد یکی اینکه در اعراض دیگر اینکه در تشکیک می باشد.و همین تشکیک و اعراض می باشد که نفوس را از یکدیگر متمایز می – سازد.البته هر بشر جزئی یک صورت مثالی جزئی دارد یعنی تجرد مثالی و ضرورتا هر نوعی که چنین باشد افراد آن در خارج ، یعنی عالم مثال و ماده چنین وضعیتی را دارند و آن صور مثالی بسیار زیادند که توسط رب النوع آن صور عارض بشر جزئی یا افراد انواع دیگر می گردد و در همین جاست که زمان و حرکت متولد می شوند.

ابن سینا در ادامه ابطال نظریه تعلیمات و مثل اینگونه بیان می دارد[2] که مضمون آن چنین می باشد که شما چگونه می گویید که اینها بر حسب ذات می توانند که از همدیگر جدا گردند مثلا خط از نقطه جدا می گردد ، و نقطه هم از خط ، و خط هم از سطح جدا می گردد.پس چگونه می باشد که اینها در جسم طبیعی از همدیگر انفکاک پیدا نمی کنند و همواره نقطه به خط محتاج می باشد و آنگاه خط هم به سطح و سطح هم به جسم محتاج می باشد .پس علتش چه می باشد؟ اگر چنین باشد لازم می آید که بگوییم ، اگر چنانچه می بینیم درطبیعت خط و نقطه با یکدیگر جمع شده اند اقتضای طبیعت جسم یا سطح نبود ، بلکه یکی از مجردات آنها را با همدیگر جمع نموده می باشد و از جهت دیگر چگونه بیان می دارید که جسم از سطح درست شده و آنگاه این تعلیمات را علل و مبادی می دانید؟ و آنوقت آنها را منشا اصلی قرار می دهید و می گویید منشا جوهر همان تعلیمیات می باشند.در حالیکه خط نه مبدا صوری و نه مبدا غائی و نه مبدا فاعلی می باشد و اگر چنانچه بشود غایتی را تصور نمود آنگاه جسم را باید غایت فرض کرد و نه خط را غایت جسم و خط که عارض جسم می گردد از آن جهت می باشد که جسم متناهی می باشد. و اگر چنانچه جسم غیر متناهی باشد لذا خط هم نمی تواند وجود داشته باشد.ما می گوییم احتیاج و نیازمندی به چند صورت متصور می باشد که یک نیازمندی حقیقی می باشد و دیگری اعتباری ، و در خارج وضع بدین گونه می باشد که ذاتی هست که در مرتبه ضعیفی از وجود را مقایسه صرف نمی باشد.بنابراین پیرامون دیدگاه ابن سینا باید گفت مفاهیمی مانند خط و نقطه و سطح اموری اعتباری اند که ذهن آنها را اعتبار می نماید و هنگامی که می گویند نقطه به خط نیازمند می باشد و خط به سطح و سطح به جسم ، غیر از اعتبارات عقلی چیز دیگری نمی    – باشد و زمانی که می گویند تعلیمیات علل و مبادی اند از دیدگاه ما بدین معنا می باشد که آنها علل و مبادی صورتی[1]– محمد ذبیحی، فلسفه مشاء، ص 249.

[2]– ابن سینا، شفاء ص «و العجب منهم اذ یجعلون الخط متجردا فی قوامه عن السطح و النقطعه عن الخط ، ….. الخ »

 

 

 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی