تحقیق حاضر، جستجوی نظام‌مند داده و اطّلاعات حول محور تحلیل و بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها میباشد. پژوهش حاضر، براساس هدف کاربردی است. این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فرآهم شده برای رفع نیازمندیها مورد استفاده قرار میگیرند (سکاران، ۱۳۸۸، ص ۴۰). از سویی دیگر، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این تحقیقات، پژوهشگر ماهیت مسأله تحقیق که همان بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده وخریداران خارجی با ابعاد (به اشتراک گذاری اطلاعات، توجه به ارتباطات بلندمدت و رضایت از برقراری ارتباط) در قالب متغیر مستقل بر عملکرد صادراتی با ابعاد (بهبود وضعیت رقابتی شرکت و افزایش سهم بازار شرکت) در قالب متغیر وابسته را توصیف میکند. از آنجایی که این پژوهش به چگونگی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها، میپردازد، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی (غیر آزمایشی) است. این تحقیق از آن جهت غیرآزمایشی است که متغیرهای تحقیق در آن دستکاری نمیشوند. تحقیق حاضر از نظر مکانی، دارای خصوصیات کتابخانه‌ای و میدانی است. انجام این تحقیق مستلزم نظرسنجی از مدیران و پرسنل شرکتهای تولیدی صادرکنندهی استان اردبیل بوده و از آن جهت روش پیمایشی (زمینه یابی) است. به منظور بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه‌ تحقیق، مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است. در مرحله میدانی، اجرایی و عملیاتی، به قصد جمع‌آوری داده‌های موردنیاز، پرسشنامه محقق ساخته تنظیم و توزیع گردید. به عبارتی، پژوهش حاضر، براساس هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش جمعآوری داده در طبقه توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع پیمایشی به روش مقطعی طبقه بندی می شود زیرا گردآوری دادهها در باره یک یا چند صفت در مقطع زمانی ۱۳۹۲ از طریق نمونهگیری از جامعه انجام شده است.
۳-۳) جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر، مومنی، ۱۳۸۳، ص ۱۱۲). جامعه آماری در این پژوهش مدیران و کارشناسان شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل میباشد. تعداد کل شرکتهای مذکور در استان اردبیل ۲۶ عدد و تعداد کل مدیران و کارشناسان مشغول به کار در آنها ۱۱۰۰ نفر میباشد.
۳-۴) نمونه و روش نمونه گیری
نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد را نمونه گویند (آذر و مومنی ،۱۳۸۰، ص ۱۴).
در این تحقیق، به دلیل محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری از فرمول نمونهگیری جامعه محدود به شرح زیر استفاده شده است:
N=Zα/۲۲.Sx2.N/e2.N-e2+ (Zα/۲۲. Sx2)
که هرکدام از پارامترها در فرمول مذکور عبارتند از:
– حجم نمونه
– اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
– میزان خطا
– واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
– حجم جامعه
(۱٫۹۶۲).(۰٫۴۴۹۱۲).۱۱۰۰ / (۰٫۰۵۲).(۱۱۰۰)-(۰٫۰۵۲)+((۱٫۹۶۲).(۰٫۴۴۹۱۲))=۲۴۳
Zα/۲=۱٫۹۶
ε=۰٫۰۵
S=0.4491
S2=0.2017
N=1100
n=243
جدول ۳-۱) پرسش نامههای ارسالی و دریافتی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

کل آزمودنیها پرسشنامه مورد نیاز پرسشنامه ارسالی پرسشنامه برگشتی
۱۱۰۰ ۲۴۳ ۲۵۲ ۲۴۳

۳-۵) روش و ابزار جمع‌آوری دادهها
در پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش از روشها و ابزارهای مختلفی برای جمعآوری اطلاعات استفاده شده است:
۳۵-۱) روش جمعآوری دادهها

Tags: