روش جمعآوری دادهها تحقیق از نوع میدانی میباشد چرا که در این روش اطلاعات به کمک پرسشنامه با مراجعه حضوری محقق صورت میگیرد . نهایتاً از ۲۵۲ پرسشنامه ارسالی تعداد ۲۴۳ عدد از پرسشنامههای پاسخ داده شده قابل استفاده بوده است که تجزیه تحلیل بر اساس پاسخهای دریافت شده میباشد.
۳-۵-۲) ابزار جمع آوری داده ها
ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامهی محقق ساخته میباشد که با مطالعهی متون و مقالات پژوهشی در زمینه موضوع تحقیق، بخصوص پژوهش اورال (۲۰۰۸)، توسط محقق ساخته و پرداخته شده است و به منظور جمعآوری دادهها، پرسشنامه مذکور در بین مدیران و کارکنان توزیع گردید. دلایل استفاده از روش پرسشنامه به عنوان یکی از ابزارهای گردآوری داده ها را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
صرفه جوئی در وقت نسبت به سایر روشها
صرفه جوئی در هزینه
استخراج اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها در روش پرسشنامه از سایر روشهای جمعآوری اطلاعات سهلتراست.
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل دو بخش مشخصات فردی و اجتماعی و سوالات اختصاصی به شرح ذیل می باشد .
الف) مشخصات فردی و اجتماعی : در بخش اول سوالاتی در خصوص مشخصات فردی و اجتماعی پاسخ دهنده شامل: سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سنوات خدمت و نوع استخدام، مطرح شده است.
ب) سوالات تخصصی: این بخش شامل ۲۸ سوال است. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سوالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقیاسهای اندازه‌گیری به شمار می‌رود.
مقیاس لیکرت که گاهی به آن مقیاسهای حاصل جمع هم میگویند از یک پاسخ دهنده میخواهد که میزان موافقت یا عدم موافقت خود را با هریک از سری گزارههای مرتبط با هدف نگرش[۱۳۳] ، مشخص نماید .جهت تحلیل پاسخهای داده شده به یک مقیــــاس لیکرت، به هر مقوله پاسخ یک مقدار عددی تخصیص داده می شود پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هر یک از این عبارات در یک مقیاس درجه بندی شده که معمولا از یک تا پنج یا هفت درجه است نشان میدهد.  سپس آزمودنی به هریک از گویهها از نظر عددی (رتبه) ارزشگذاری می شود. مقیاس لیکرت چندین مزیت را در اختیار میگذارد. اول اینکه ساخت و اجرای آن نسبتاً آسان است. دستورالعملهائی که بایستی ضمیمه این مقیاس باشد به سهولت فهمیده میشود با این وجود، زمان بیشتری باید هنگام استفاده از مقیاسهای لیکرت در تحقیقهای میان فرهنگی مختلف دقت بیشتری بعمل آید چون ممکن است اختلافات فرهنگی در تمایل به ابراز عدم موافقت، وجود داشته باشد (اس.تال و هاوکینز ،۱۳۸۸، ص ۴۹۹).
جدول ۳-۲) صفات کمی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

طیف کمّی کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
ارزش عددی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

۳-۵-۲-۱) تدوین پرسشنامه (عملیاتی نمودن مدل)
مفهوم سازی ما را به شناختن امر واقعی هدایت میکند. در مفهوم سازی به آن جنبههائی که از نظر محقق، اصلی است پرداخته میشود. گام اول مفهومسازی تعیین ابعادی است که آن را تشکیل میدهد و امر واقعی را منعکس میسازد. گام دوم، تعریف شاخصهائی است که به کمک آنها بتوان ابعاد مفهوم را اندازهگیری کرد. در بیشتر موارد علوم اجتماعی مفــــاهیم و ابعــادشان با نشانههائی که مستقیما قابل مشاهده باشند تعریف نمیشوند. شاخصها، نشانههای عینی قابل شناسائی و قابل اندازهگیری ابعاد مفهوم هستند (کیوی و کامپنهود، ۱۳۷۵، ص ۱۱۶). فرضیه پاسخی موقت به پرسش آغازین تحقیق است و مدل دستگاهی از فرضیهها میباشد که میان آنها ارتباط منطقی برقرار است بعبارت دیگر مجموعه مفاهیم و فرضیهها که با یکدیگر ارتباط منطقی دارند، مدل تحلیلی را تشکیل میدهند (بازرگان و همکاران، ص ۱۳۸۴). در این تحقیق کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی به عنوان متغیر مستقل، و عملکرد صادرات به عنوان متغیر وابسته برگزیده و جهت سنجش این ابعاد سوالاتی به صورت زیر طرح گردیده است که سوالات مطرح شده، در قالب پرسشنامه ارائه گردید.
جدول ۳-۳) شرح سوالات پرسش نامه

Tags:
کیفیت ارتباط