کارآیی بیشتر و کاهش هزینهها: جمعآوری دادههای مرتبط به هر مشتری در داخل یک پایگاه داده، به تمام اجزای درون شرکت (تیم بازاریابی، نیروهای فروش و غیره) این اجازه را میدهد تا بتوانند اطلاعات و وظایفشان را با یکدیگر قسمت کنند.
از مزایای دیگر این روش میتوان به دریافت بازخورد، توسعهی خدمات و محصولات جاری، کاهش هزینههای تبلیغاتی، پاسخگویی سریع به درخواستهای مشتریان و افزایش فرصتهای بازاریابی و فروش اشاره نمود (بولدینگ[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۵، ص ۱۵۸).
در مبحث صادرات، کیفیت ارتباطات اشاره دارد به اینکه ارتباطات فراتر از مرزهای ملتها توسعه داده می شود. کیفیت ارتباطات دربرگیرندهی عوامل مختلفی در ارتباطات است که منعکس کنندهی قدرت و شدت کلی رابطه میباشند. کیفیت ارتباطات نشان دهندهی میزان تمایل برای به اشتراک گذاری اطلاعات، نگرش رابطهی بلندمدت و رضایتمندی از برقراری رابطه بین صادرکننده و مشتریان خارجی آن میباشد (لاگس[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۴، ص ۱۱۸۶).
ابعاد کیفیت ارتباطات عبارتند از:
اشتراک اطلاعات
ارتباطات بلندمدت
رضایت از برقراری ارتباط
در نتیجه متغیرهای پژوهش حاضر با توجه به موضوع مورد بررسی و سوال مطرح شده در آن عبارتند از:
متغیر وابسته: متغیری که محقق در صدد توصیف آن است و معرف تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن میباشد. متغیر وابسته در پژوهش پیشِ رو عملکرد صادرات شرکتها می باشد.
متغیر مستقل: متغیری است که تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهد. متغیر مستقل نیز در تحقیق حاضر، کیفیت روابط بین صادرکنندگان و خریداران خارجی ایشان میباشد.
با توجه به مطالب یاد شده مدل مفهومی پژوهش به شرح زیرخواهد بود:
شکل ۱-۱) مدل مفهومی پژوهش
منبع: اورال، ۲۰۰۸
۱-۶) فرضیه های تحقیق
با توجه به مطالب عنوان شده در چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی پژوهش، فرضیههای تحقیق به صورت زیر خواهند بود:
فرضیه اصلی:
کیفیت ارتباطات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی:
۱-۱) میزان به اشتراک گذاری اطلاعات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
۱-۲) توجه به ارتباطات بلندمدت میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
۱-۳) رضایت از برقراری ارتباط صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
۱-۷) تعاریف مهفومی و عملیاتی متغیرها
۱-۷-۱) متغیر وابسته (عملکرد صادرات)
تعریف مفهومی: عملکرد شرکت میتواند میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمتهای مختلف بازار باشد. (وظیفه دوست و زرین نگار، ۱۳۸۸، ص ۵۳). درجه یا مقیاسی که شرکت به اهداف صادراتی خود نایل شده است، که این مقیا سها شامل فروش، سود حاصل از صادرات، رشد فروش و ورود به بازار جدید است (شمس الدوها[۱۶]، ۲۰۰۶، ص ۹۳).
تعریف عملیاتی: منظور از عملیاتی کردن عملکرد صادرات در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۲۱ تا ۲۸ پرسشنامه ی تحقیق میباشد که عملکرد صادرات را از طریق ابعاد زیر اندازه می گیرند:
بهبود وضعیت رقابتی شرکت
افزایش سهم بازار شرکت
۱-۷-۲) متغیر مستقل (کیفیت ارتباطات):
تعریف مفهومیکیفیت ارتباطات دربرگیرندهی عوامل مختلفی در ارتباطات است که منعکس کنندهی قدرت و شدت کلی رابطه میباشند. کیفیت ارتباطات نشان دهندهی میزان تمایل برای به اشتراک گذاری اطلاعات، نگرش رابطهی بلندمدت و رضایتمندی از برقراری رابطه بین صادرکننده و مشتریان خارجی آن میباشد (لاگس[۱۷] و همکاران، ۲۰۰۴، ص ۱۱۸۶).
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از عملیاتی کردن کیفیت ارتباطات میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات ۱ تا ۲۰ پرسشنامه ی تحقیق میباشد که از سه مولفهی زیر استفاده شده است که هر یک از این مولفهها پرسشهایی را به شرح زیر در پرسشنامه به خود اختصاص دادهاند.
به اشتراک گذاری اطلاعات (سوالات شماره ۱ تا ۶)
ارتباطات بلندمدت (سوالات شماره ۷تا ۱۲)
رضایت از برقراری ارتباط (سوالات شماره ۱۳تا ۲۰)
۱-۸) قلمرو تحقیق
یک تحقیق علمی بایستی دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخصی باشد. زیرا تعیین حدود منطقی و صحیح، به دقت علمی و ارزش علمی پژوهش خواهد افزود. این محدوده مشخص مینماید که پژوهشگر از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی، تحقیق را به چه نحو انجام داده است و تا چه حد توانسته متغیرهای مربوطه را تحت کنترل داشته باشد. با توجه به مطالب عنوان شده قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش حاضرعبارتند از:
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر پیرامون بازرگانی بین الملل بوده و به طور خاص بر عملکرد صادرات شرکتها تمرکز دارد.
۱-۸-۲) قلمرو مکانی
جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل میباشند.
۱-۸-۳) قلمرو زمانی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Tags: