۲۸- سرمایهگذاری در صادرات سبب افزایش فروش شرکت را در بازارهای بین المللی میشود.

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
۳-۵-۲-۲) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه
مقصود از روایی[۱۳۴] آن است که وسیله اندازهگیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد (خاکی، ۱۳۸۷، ص ۲۲۸). جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه در این پژوهش از روش اعتبار محتوا[۱۳۵] استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده میشود . اعتبار محتوای یک ابزار اندازهگیری به سئوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد . اگر سئوالها معرف ویژگیهایی باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته است ، میتوان نتیجه گرفت که آزمون دارای اعتبار محتوا است.
برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال‌های تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمت‌های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. از آنجا که این پرسشنامه محقق ساخته است و از روش تبیین ابعاد مدل در قالب مولفهها و طرح شاخص یا سوال برای هریک از مولفهها ساخته شده، نیاز بود روایی پرسشنامه از نظر نگارشی و محتوا بررسی گردد. در این تحقیق به منظور برخورداری از روایی ابزار، از مطالعه مبانی نظری، تحقیقات انجام شده و کتب تخصصی در زمینه تحقیقات پژوهشی و نیز نظرات استاد راهنما و سایر اساتید، تا حد امکان استفاده شد. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر پرسشنامه نهایی تدوین گردید.
۳-۵-۲-۳) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری ، پایایی[۱۳۶] است. پایایی به این مفهوم است که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد. پایایی را به عنوان میزان عاری بودن سنجش از خطاهای متغیر تعریف میکنند و زمانی منعکس میشود که سنجهها یک نوع ویژگی ثابت در اشیاء یکسان تغییر محدود نشان میدهند (اس.تال و هاوکینز ،۱۳۸۸،ص۴۰۱) . پایایی از طریق مقایسه داخلی توسط همبستگی درونی میان نمرات سوالات طبق شـاخص سوال چندگانه برآورد میشود. تمامی سوالات روی شاخص باید طوری طراحی شوند که دقیقا یک چیز را اندازه بگیرند (خاکی، ۱۳۷۸، ص۲۲۰). در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای ‌کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. ضریب آلفا میتواند گسترهای از صفر تا یک داشته باشد. یک مقدار ۶/۰ یا کمتر معمولا نارضایت بخش تلقی میشود (اس.تال و هاوکینز، ۱۳۸۸ ، ص ۴۰۲). برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.
 
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
Sj2 = واریانس زیر آزمون j ام
S2 = واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کل سئوالات عدد ۳/۷۴ درصد بدست آمد. این عدد نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشند. نتایج به صورت زیر نشان داده می شود :
جدول ۳-۴) درصد آلفای کرونباخ متغیرها

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Tags:
درصد آلفای کرونباخ نام متغیر
۸/۸۵ درصد کیفیت ارتباطات متغیر مستقل:
۶/۷۴ درصد اشتراک اطلاعات ابعاد متغیر مستقل
۶/۷۲ درصد ارتباطات بلندمدت