۳/۸۲ درصد

رضایت از برقراری ارتباط

۱/۸۲ درصد

عملکرد صادرات

متغیر وابسته

۳-۶) روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها ، با توجه به ماهیت آنها ، روشهای مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید بکار ببرد و به سنخیت این روشها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاجها و نتیجهگیریهای معتبر و دقیقی را به عمل آورد. پس بطور کلی میتوان گفت که در تجزیه و تحلیل دادهها یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعد کیفی که آن تحلیلها، استدلالها و استنتاجهایی است که بر نتایج محاسبات آماری صورت می پذیرد تا بتوان در نهایت آن را به جامعه آماری تعمیم داد (هومن، ۱۳۸۰، ص ۸۷). در این بررسی برای آزمودن فرضیات تحقیق و یافتن پاسخ از روش تحلیل رگرسیون، در نرم افزار آماری SPSS18 استفاده گردید. علاوه ‌بر بهره‌گیری از نرم‌افزار فوق به توصیف داده‌ها از قبیل جداول فراوانی، میانگین و غیره پرداخته شده است و کلیه نتایج آماری در سطح اطمینان ۹۵% (۰۵/۰=α) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل داده ها)
۴-۱) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامههایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیدهاند را جمعآوری کرده و دادههای خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیهها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج میگردند و سپس این دادهها از طریق نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل میگردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی میباشد، دادههای جمعآوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میلهای و هیستوگرام ارائه میشود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی میباشد، با استفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار میگیرند. درنهایت میتوان درمورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیههای آماری اظهار نظر نمود.
۴-۲) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان
جدول ۴- ۱) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

Tags:
فراوانی درصد
زن ۷۷ ۷/۳۱
مرد ۱۶۴