با توجه به جدول( ۴ – ۱۳ ) مشاهده میشود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم میباشد( ۰۵/۰ >000/0 Sig = ). به همین دلیل بین متغیر کیفیت ارتباطات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد. همچنین براساس این جدول میتوان گفت شدت تأثیرمتغیر کیفیت ارتباطات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت۷/۵۳ درصد میباشد، با توجه به علامت بتا جهت این تاثیر مستقیم(مثبت) بوده، همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر کیفیت ارتباطات و عملکرد صادرات برابر با ۳۲۸/۰ میباشد که این نشان میدهد که متغیر کیفیت ارتباطات(متغیر مستقلبه میزان ۸/۳۲ درصد میتواند متغیر عملکرد صادرات شرکت(متغیر وابسته) را پیش بینی کند.
۴-۴-۲) فرضیه های فرعی
۱- میزان اشتراک اطلاعات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
جدول۴- ۱۴ ) آزمون رگرسیون اشتراک اطلاعات و عملکرد صادرات

مقدار R ضریب تعیین( (R2 ضریب بتا سطح معنی داری
مقدارثابت ۲۱۲/۰ ۰۴۵/۰ ۰۰۰/۰
اشتراک اطلاعات و عملکرد صادرات ۲۱۲/۰ ۰۰۱/۰

با توجه به جدول( ۴ – ۱۴ ) مشاهده میشود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم میباشد( ۰۵/۰ >001/0 Sig = ). به همین دلیل بین متغیر اشتراکگذاری اطلاعات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت شدت تأثیرمتغیر اشتراک گذاری اطلاعات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت۲/۲۱ درصد میباشد، با توجه به علامت بتا جهت این تاثیر مستقیم بوده، همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر اشتراک گذاری اطلاعات و عملکرد صادرات برابر با ۰۴۵/۰ میباشد که این نشان میدهد که متغیر اشتراک گذاری اطلاعات به میزان ۵/ ۴ درصد میتواند متغیر عملکرد صادرات شرکت را پیش بینی کند.
۲- توجه به ارتباطات بلندمدت میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
جدول۴- ۱۵ ) آزمون رگرسیون بین ارتباطات بلندمدت و عملکرد صادرات

Tags:
مقدار R ضریب تعیین( (R2 ضریب بتا