با توجه به جدول(۴ – ۱۶) مشاهده میشود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم میباشد. به همین دلیل بین متغیر رضایت از برقراری ارتباط میان صادرکنندگان وخریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد. همچنین بر اساس این جدول میتوان گفت شدت تأثیرمتغیررضایت از برقراری ارتباط میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت۴/۵۶ درصد میباشد، با توجه به علامت بتا جهت این تاثیر مستقیم بوده، همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر رضایت از برقراری ارتباط و عملکرد صادرات برابر با ۳۱۸/۰ میباشد که این نشان میدهد که متغیر رضایت از برقراری ارتباط به میزان۸/۳۱ درصد میتواند متغیر عملکرد صادرات شرکت را پیش بینی کند.
فصل پنجم
(بحث و نتیجه گیری)
۵-۱) مقدمه
یکی از قسمتهای مهم تحقیق که در واقع میتواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل به منظور موفقیت در آینده باشد، نتیجهگیریهای صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجهگیریهایی که بر اساس تحلیلهای صحیح ارایه شده باشد میتواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است برطرف نماید (نظری، ۱۳۸۵،ص۱۱۷). در این فصل ابتدا نتایج بررسی متغیرها و فرضیههای پژوهش بصورت خلاصه ارائه میگردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی پیشنهادات تحقیق در دو بخش یعنی پیشنهادات حاصل از بررسی فرضیهها ارائه میگردد. این فصل با پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی خاتمه مییابد.
۵-۲) خلاصه تحقیق
در این تحقیق ، محقق در صدد بررسی تاثیر کیفیت ارتباطات میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات، میباشد. کیفیت ارتباطات در این مطالعه نقش متغیر مستقل را ایفا مینماید که شامل: ابعاد اشتراک اطلاعات، ارتباطات بلندمدت و رضایت از برقراری ارتباط میباشد. عملکرد صادرات شرکت نیز، نقش متغیر وابسته را ایفا می کند. دلیل اهمیت بررسی این موضوع این است که صادرات به عنوان یکی از فعالیتهایی که رشد اقتصادی را تسریع میبخشند، شناخته شده است. صادرات نقش یک عامل کلیدی را در دستیابی به مزیت رقابتی در بازار پرتلاطم امروزی، برای شرکتها ایفا میکند. از طرفی ارتباط بین فعالیتهای صادراتی و عملکرد به موضوع بسیار پراهمیتی در تدوین و اجرای استراتژیها و نیز عرصهی تجارت بین المللی برای شرکتها مبدل شده است. در واقع درجه یا مقیاسی که شرکت به اهداف صادراتی خود نایل آمده است را عملکرد صادراتی آن مینامند. یکی از ابزارهای عمده ای که عملکرد صادرات را اندازهگیری مینمایند، در نظر گرفتن نتایج استراتژیک صادرات میباشد.
تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به شرح زیر میباشد:
فرضیه اصلی:
کیفیت ارتباطات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
فرضیههای فرعی:
میزان اشتراک گذاری اطلاعات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
برقراری ارتباطات بلندمدت میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
رضایت از برقراری ارتباط صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
جامعه آماری این تحقیق کارمندان و مدیران شرکتهای تولیدی و صادراتی استان اردبیل میباشند که تعداد آنها ۱۱۰۰ نفر بوده است و از بین آنها تعداد ۲۴۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات پرسشنامهی محقق ساخته بوده که برای اولین بار اورال[۱۳۷] در سال ۲۰۰۹ در پژوهش خود به کار بردهاند و دارای دو بخش کیفیت ارتباطات با ابعاد (اشتراک اطلاعات، توجه به ارتباطات بلندمدت و رضایت از برقراری ارتباط) و عملکرد صادراتی شرکت میباشد. برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادههای آماری، داده‌ها با استفاده نرم افزار spss 18 به جداول توزیع فراوانی و هیستوگرام تبدیل شده و در بخش استنباطی از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
۵-۳) نتایج آمار توصیفی
الف) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی:
نتایج حاصل از دادههای بدست آمده نشان میدهد که در این مطالعه،
جنسیت:
تعداد ۱۶۴ نفر یا ۴/۶۷ درصد از پاسخ دهندگان مرد
تعداد ۷۷ نفر یا ۷/۳۱ درصد پاسخدهندگان زن میباشند
همچنین ۸/۰ درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
از نظر سنی:
سن تعداد ۳۱ نفر یا ۸/۱۲ درصد از پاسخ دهندگان بین ۲۰ تا ۳۰ سال
سن تعداد ۵۸ نفر یا ۹/۲۳ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال
سن تعداد ۹۰ نفر یا ۳۷ درصد ۴۱ تا ۵۱ سال
سن تعداد ۶۳ نفر یا ۹/۲۵ درصد بیش از ۵۰ سال میباشد.
همچنین ۴/۰ درصد به این سوال پاسخ ندادهاند.
میزان تحصیلات:
میزان تحصیلات تعداد ۱۷ نفر یا ۷ درصد از پاسخ دهندگان دیپلم
میزان تحصیلات تعداد ۱۹ نفر یا ۸/۷ درصد فوق دیپلم
میزان تحصیلات تعداد ۱۲۶ نفر یا ۹/۵۱ درصد لیسانس
میزان تحصیلات تعداد ۷۰ نفر یا ۸/۲۸ درصد فوق لیسانس/>میزان تحصیلات تعداد ۱۱ نفر یا ۵/۴ درصد دکتری میباشد.
سنوات خدمت:
سنوات خدمت تعداد ۳۵ نفر یا ۴/۱۴ درصد از پاسخدهندگان کمتر از ۵ سال
سنوات خدمت تعداد ۴۷ نفر یا ۳/۱۹ درصد از پاسخدهندگان بین ۵ تا ۱۰ سال
سنوات خدمت تعداد ۸۸ نفر یا ۲/۳۶ درصد از پاسخدهندگان بین ۱۰ تا ۱۵ سال

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Tags: