صادرات عبارت است از عمل خارج کردن کالا از قلمروی گمرکی یک کشور. قلمروی گمرکی، مناطقی از قلمروی یک کشور است که در آن مقررات گمرکی آن کشور به طور کامل اجرا میشود. صادرات میتواند به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم انجام شود. شرکتها به طور معمول صادرات را با صادرات غیرمستقیم آغاز میکنند و در نهایت ممکن است خود به سمت صادرات مستقیم، حرکت کنند و انجام همهی امور صادراتی را خود انجام دهند. تحت این شرایط، سرمایه گذاری و مخاطرات شرکت تا اندازهای افزایش می یابد و به دنبال آن بازدهی بالقوه نیز افزایش خواهد یافت. در تقسیم بندی دیگر، صادرات به انواع صادرات کالا و خدمات تقسیم میشود. صادرات را میتوان نقطهی شروعی برای جهانی شدن پنداشت. جهانی شدن منجر به انتقال سریعتر و راحتتر دانش، تکنولوژی و در نتیجه شیوهی درست انجام کارها و فرآیندها می شود (لوپز و سرانو[۲۴]، ۲۰۰۷، ص ۲۲۵).
صادرات نیز همچون سایر روشها و استراتژیهای ورود به بازارهای بین المللی مزایا و معایبی دارد که عبارتند از:
مزایای صادرات:
صادرات دارای دو مزیت عمده میباشد. اول اینکه شرکتها برای صدور کالای ساخته شده نیازی به سرمایه گذاری سنگین جهت استقرار تاسیسات تولیدی در کشور میزبان ندارند. دوم اینکه، صادرات کالا به شرکت امکان بهره مند شدن از صرفه جویی های مکانی و منحنی تجربه را میدهد.
معایب صادرات
صادرات در مقایسه با سایر روشهای ورود به بازارهای بین المللی معایب زیادی هم دارد. اول اینکه، اگر تولید یک کالا در سایر کشورها با هزینهی کمتری انجام گیرد، یعنی اینکه اگر شرکت بتواند این کالا را در سایر کشورها ارزانتر تولید نماید، آنگاه تولید آن در کشور اصلی و صدور آن به خارج، قابل توجیه نخواهد بود. در چنین شرایطی برای شرکتهایی که استراتژیهای جهانی و فراملی را دنبال می کنند، انتقال تاسیسات تولیدی به خارج و بهره مند شدن از صرفه جوییهای هزینهای، شیوهای خردمندانهتر از صادرات کالا خواهد بود. دوم اینکه، بالا بودن هزینههای حمل و نقل به ویژه برای کالاهای پرحجم یا سنگین، روش صادرات کالای ساخته شده را غیراقتصادی مینماید. سوم اینکه، هنگامی که کشورهای واردکننده بر کالاهای وارداتی، حق گمرکی وضع نمایند، دریافت عوارض گمرکی از واردکنندگان کالا باعث افزایش قیمت آنها و نهایتاً کاهش صادرات میگردد. چهارم اینکه، هرگاه شرکت صادرکننده عملیات بازاریابی را به نمایندگان فروش یا شرکتهای محلی در کشور میزبان واگذار نماید، ممکن است این شرکتها وفاداری کافی نسبت به این کالا نداشته و موقعیت رقابتی آن در برابر کالاهای رقیب، تضعیف گردد (حقیقی، ۱۳۸۹، ص ۲۳۱).
از نظر کاتلر و آرمسترانگ (۱۳۸۱) روشهای ورود به کشورهای خارجی شامل صادرات، سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم می باشد. ریسک صادرات برای ورود به بازارهای خارجی از همه کمتر بوده و فروش از طریق صادرات، کمترین تخصیص امکانات و کمترین تغییرات بر روی برنامههای داخلی شرکت را میطلبد. از طرفی میزان ارزآوری صادرات بیش از سایر روشها میباشد. تولیدکنندگان در ابتدا، محصولات تولیدی خود را در داخل کشور عرضه میکنند تا نیاز بازار داخلی تامین شود و سپس با وجود رقابت داخلی و نیاز به فروش گسترده جهت افزایش سهم بازار، به بازارهای بین المللی روی میآورند (طیبی و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۸۸).
صادرات از زمانهای قدیم متداولترین روش ورود به بازار کشور میزبان بوده است. دولتها معمولا شرکتهای خود را به صادرات تشویق میکنند، به دلیل اینکه صادرات، میزان اشتغال را افزایش میدهد، رقابت را تشدید و ارز حاصل میکند. شرکتها به دو روش میتوانند به صادرات مستقیم و صادرات غیرمستقیم. هنگامی که یک شرکت کلیهی فعالیتهای ضروری جهت فروش محصولات خود را در کشور میزبان به عهده می گیرد به صادرات مستقیم دست زده است. این فعالیتها عبارتند از: تعیین ظرفیت بازار، یافتن خریدار، تعیین کانالهای توزیع و انجام امور اداری صادرات از قبیل آماده سازی اسناد، اقدامات مربوط به حمل کالا و بیمه نمودن محموله. هنگامی که شرکت تمایل به صادرات غیرمستقیم داشته باشد، تمام این وظایف را به واسطهای مانند یک شرکت مدیریت صادرات واگذار میکند و یک شرکت مدیریت صادرات درمقابل یک مبلغ معین یا حق العمل یا ترکیبی از هر دو، به صادرات محصول اقدام می کند (شورورزی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۵۴).
۲-۱-۶) انگیزه های صادراتی شرکت ها
اغلب موسسات از حرکت به سمت بازارهای بین المللی و انجام عملیات صادرات، به دنبال کسب سود بیشتر هستند و البته انگیزههای دیگری از جمله افزایش سهم بازار، رهبری در صنعت و بازار و غیره نیز دارند. با این وجود ریشهی انگیزههای دیگر نیز در کسب سود است زیرا سودآوری یک شرکت نشانهی سلامتی آن است. در مجموع انگیزههای صادرات شرکتها را میتوان از یک دیدگاه به شرح زیر تقسیم بندی نمود (سوارز- اورتگا و آلاموورا[۲۵]، ۲۰۰۵، ص ۱۱۲):
جدول ۲-۱) مجموع انگیزه های صادراتی شرکت ها

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

انگیزاننده های صادرات داخلی خارجی
فعالانه صرفه مقیاس ناشی از صادرات
اصرار و علاقه ی شدید مدیران
داشتن رشد رقابتی ناشی از صادرات
پتانسیل رشد اضافی ناشی از صادرات
پتانسیل سودآوری اضافی ناشی از صادرات
پتانسیل ف
روش ناشی از صادرات
تولید محصولات با کیفیت منحصر بفرد
تشویق سایر سازمانها و نهادها
شناسایی فرصت های بهتر در خارج از کشور
دارا بودن اطلاعات گسترده از بازارهای جهانی
انگیزاننده های دولتی
دریافت سفارش در نمایشگاه های تجاری
انفعالی تجمع محصولات در انبار و تولید زیاد ظرفیت تولید بلااستفاده
جبران فروش های فصلی
نیاز به کاهش ریسک وابستگی به بارازهای داخلی
رکود و کاهش فروش و سود داخلی
رقابت شدید در بازارهای داخلی

Tags: