۱۱) رابطه بین ﮔﺮدش دارایی‌های ﺛﺎﺑﺖو کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی ۱۱X نشان داده‌شده برابر ۰۰۴/۰ -محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین ﮔﺮدش دارایی‌های ﺛﺎﺑﺖ در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش ﮔﺮدش دارایی‌های ﺛﺎﺑﺖ به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت فعالیت شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل کاهش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۹۹/۰ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین ﮔﺮدش دارایی‌های ﺛﺎﺑﺖ  و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ﮔﺮدش دارایی‌های ﺛﺎﺑﺖ و کیوتوبین (عملکرد مالی) رد شده است.
۱۲) رابطه بین ﮔﺮدش سرمایه‌ی در گردش و کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی ۱۲X نشان داده‌شده برابر ۵۳/۲ -محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین ﮔﺮدش سرمایه‌ی در گردش در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش ﮔﺮدش سرمایه‌ی در گردش به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت فعالیت شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل کاهش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۸۷۷/۰ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین ﮔﺮدش سرمایه‌ی در گردش  و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ﮔﺮدش سرمایه‌ی در گردش و کیوتوبین (عملکرد مالی) رد شده است.
۱۳) رابطه بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی ۱۳X نشان داده‌شده برابر ۰۱۱/۰ -محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت سودآوری شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل کاهش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از یک و پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و کیوتوبین (عملکرد مالی) پذیرفته‌شده است.
۱۴) رابطه بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت و کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی ۱۴X نشان داده‌شده برابر ۰۵/۱ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت سودآوری شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از یک و پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت و کیوتوبین (عملکرد مالی) پذیرفته‌شده است.
۱۵) رابطه بین ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی ۱۵X نشان داده‌شده برابر ۰۸/۲ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت سودآوری شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از یک و پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و کیوتوبین (عملکرد مالی) پذیرفته‌شده است.
۱۶) رابطه بین بازده‌ی ارزش وﻳﮋهو کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی ۱۶X نشان داده‌شده برابر ۰۰۲/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین بازده‌ی ارزش وﻳﮋه در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش بازده‌ی ارزش وﻳﮋه به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت سودآوری شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۴۹۷/۰ و بیشتر از یک و پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین بازده‌ی ارزش وﻳﮋه و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین بازده‌ی ارزش وﻳﮋه و کیوتوبین (عملکرد مالی) رد شده است.
۱۷) رابطه بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی ۱۷X نشان داده‌شده برابر ۰۴۶/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت سودآوری شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۲۳/۰ و کمتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و کیوتوبین (عملکرد مالی) پذیرفته‌شده است.
۱۸) رابطه بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺو کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی ۱۸X نشان داده‌شده برابر ۷۰/۱- محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش حاشیه‌ی ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت سودآوری شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل کاهش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین حاشیه‌ی ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ و کیوتوبین (عملکرد مالی) پذیرفته‌شده است.
۱۹) رابطه بین ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ درآﻣـﺪ و کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی ۱۹X نشان داده‌شده برابر ۰۰۰۵/۰- محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ درآﻣـﺪ در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ درآﻣـﺪ به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت بازار سرمایه شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل کاهش‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۱۹۴/۰ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ درآﻣـﺪ و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ درآﻣـﺪ و کیوتوبین (عملکرد مالی) رد شده است.
۲۰) رابطه بین ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢو کیوتوبین (عملکرد مالی): بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۱۴ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی ۲۰X نشان داده‌شده برابر ۰۳/۱ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌موازات افزایش ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ به‌عنوان یکی از سنجه‌های نسبت بازار سرمایه شرکت، میزان کیوتوبین (عملکرد مالی) نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H0 مبنی بر فقدان رابطه خطی بین ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ و کیوتوبین (عملکرد مالی) در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H1 مبنی بر وجود رابطه خطی بین ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ و کیوتوبین (عملکرد مالی) پذیرفته‌شده است.
د) اعتبار سنجی رابطه برآوردی:
از محدودیت‌های روش‌های رگرسیونی یا اقتصادسنجی، وابستگی رابطه برآوردی به پیش‌فرض محقق نسبت به شکل رابطه ریاضی بین متغیرهای مستقل و تابعی است. در این تحقیق به‌طوری‌که در مدل مفهومی انتهای فصل دوم و مدل تحقیق در انتهای فصل سوم تحقیق ذکر شد، به اتکای پیشینه تحقیق رابطه زیر مبتنی بر پیش‌فرض خطی بودن رابطه ریاضی برآوردی بین متغیرها جهت تعیین ارتباط بین نسبت‌های مالی و عملکرد مالی (کیو توبین ) مدنظر قرارگرفته است.
Q-TOBIN=α+β۱NN1+ β۲NN2 + β۳NB3۴ NB ۴ +β۵ NB ۵+ β۶NF6+ β۷ NF ۷ +β۸ NF ۸+ β۹ NF ۹ + β۱۰ NF ۱۰۱۱ NF ۱۱ +β۱۲ NF ۱۲۱۳NS13+ β۱۴ NS ۱۴ + β۱۵ NS ۱۵۱۶ NS ۱۶ +β۱۷ NS ۱۷۱۸ NS ۱۸+ β۱۹NBS19 + β۲۰NBS20+ ε
که پس از برآورد پارامترها و جای گزینی آن در رابطه فوق‌الذکر رابطه غیر پارامتری بین متغیرها به‌طوری‌که در بند “ب “ مذکور افتاد، به‌صورت زیر برآورد گردیده است:
Q-TOBIN=249/0+143/0NN1274/0-NN2 + ۳۵/۱NB386/7-NB ۴ +۶۶/۴ NB ۵۰۴۸/۰-NF6+ 0006/0 NF ۷ ۰۲/۳-NF ۸+ ۰۸۰/۰ NF ۹ + ۱۲۱/۰ NF ۱۰۰۰۴/۰-NF ۱۱ ۵۳/۲-NF ۱۲۰۱۱/۰-NS13+ 05/1 NS ۱۴ + ۰۸/۲ NS ۱۵+۰۰۲/۰NS ۱۶ +۰۴۶/۰ NS ۱۷۷۰/۱-NS ۱۸۰۰۰۵/۰-NBS19 + ۴۲/۹NBS20+ ε
در این بخش به اعتبار سنجی رابطه برآوردی یادشده و به تعبیری ارزیابی اعتبار پیش فرش خطی بودن رابطه بین متغیرها مبادرت شده است. در این راستا از معیار ضریب تعیین، تمیز یا تشخیص استفاده شده که نشان می‌دهد، رابطه برآوردی چه نسبت یا درصدی از تغییرات واقعی متغیرها را بیان کرده و تا چه حد از توضیح دهندگی رابطه واقعی بین متغیرها برخوردار بوده است. طی جدول ۴-۱۵ خلاصه محاسبات مربوط به اعتبار سنجی پیش‌فرض خطی بودن ارتباط بین نسبت‌های مالی و کیو توبین (عملکرد مالی)، آورده شده است:

Tags: