۲۰

بین گروهی

۴۲۹

درون‌گروهی

۴۴۹

مجموع

طی جدول شماره ۴-۱۶ آماره فیشر و متناظر با آن سطح معنی‌داری محاسبه شده است.
با توجه به جدول فوق ازآنجایی‌که سطح معناداری کمتر از ۱ درصد بوده و به سمت صفر میل کرده است، لذا فرض H0 مبنی بر خطی نبودن رابطه برآوردی رد شده و فرض H1 مبنی بر این‌که حداقل یکی از متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته هستند، پذیرفته می‌شود.
ارائه مدل پیش‌بینی بر اساس معیارهای عملکرد مالی و بررسی توانایی مدل جهت طبقه‌بندی شرکت‌ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی)
ارائه یک مدل پیش‌بینی مناسب با استفاده از معنی‌دارترین متغیرهای مستقل و روش رگرسیون چندگانه (MDA )[35]
تحلیل ممیزی یا آنالیز تشخیص [۳۶] توسط فیشر در سال ۱۹۳۶ ابداع شد و بر پایه روش‌شناسی مورداستفاده در رگرسیون خطی چند متغیره توسعه یافت. تحلیل ممیزی مشابه رگرسیون خطی چندگانه است با این تفاوت که متغیر وابسته نه‌تنها توزیع نرمال ندارد، بلکه یک متغیر کیفی با تعداد مقادیر اندک است. این روش زمانی مفید است که یک متغیر گروه‌بندی (کیفی) و چندین متغیر مستقل کمی وجود داشته باشد و هدف پژوهشگر به دست آوردن رابطه‌ای است تا بتواند با توجه به متغیرهای مستقل عضویت را در متغیر گروه‌بندی مشخص کند.
در این قسمت با استفاده از مدل پیش‌بینی رگرسیون چندگانه و داده‌های سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ شرکت‌های بورسی، سعی شده تا مدل مناسبی را جهت پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها ارائه گردد که نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری بر اساس روش مرحله‌ای و اثبات معنی‌داری مدل‌های به‌دست‌آمده با استفاده از مقادیر لاندای ویلکس با دو فرض ۰ H و ۱ H به‌صورت زیر انجام شده است.
مبنای تمایز شرکت‌های موفق و ناموفق در این تحقیق،” نسبت کیو توبین “ است.
و نحوه‌ی کار بدین‌صورت است که در ابتدا مقدار نسبت کیو توبین برای شرکت‌های نمونه محاسبه شده و آن‌ها را بر اساس مقدار صعودی به نزولی مرتب می‌نماییم، سپس شرکت‌هایی را که در ۳۰ در صد بالای نمونه قرار دارند را به‌عنوان شرکت‌های موفق و شرکت‌هایی که در ۳۰ در صد پایین نمونه قرار دارند در دسته‌ی شرکت‌های ناموفق قرار می‌گیرند. بدین ترتیب ۳۰ شرکت موفق و ۳۰ شرکت ناموفق مالی از بین شرکت‌های نمونه انتخاب گردیدند.
مدل معنی‌داری وجود ندارد
مدل معنی‌دار است
هر چه آماره آزمون بر اساس مقادیر لاندای ویلکس نسبت به مقدار بحرانی به‌دست‌آمده بر اساس درجه آزادی مدل استخراج‌شده و سطح اطمینان ۹۵ % ، فاصله کمتری را ایجاد کند، مدل از اعتبار بالاتری برخوردار بوده و فرضیه ۰ H رد و ۱ H مبنی بر اعتبار مدل پذیرفته می‌شود.
در جدول(۴-۱۷) متغیرهای x2 و x3 و x7 و x8 و x13 و x14 و x20 جهت تفکیک دو گروه موفق و ناموفق مناسب تشخیص داده‌شده است که مقادیر لاندای ویلکس و آزمون T به‌دست‌آمده نشان می‌دهد متغیرهای مستقل تفکیک‌کننده خوبی برای دو نمونه هستند.
جدول (۴-۱۷) : نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری

متغیرهای مدل لاندایلکس T سطح معنی‌داری
X1
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Tags: