جلسهٔ پنجم :
هدف : آشنایی با نتایج منفی رفتار ناسازگارانه مثل لجبازی ، اندیشیدن درباره راه حل های مختلف
شرح : درمانگر قصه را در موقعیتی که قهرمان قصه به علت رفتار مقاومت جویانه خود دچار مشکل شده است ، نا تمام رها می کند واز کودک می خواهد راه حل قصه را برروی کاغذ به تصویر بکشد (نقاشی کند ) وقصه را به اتمام برساند . اما اکثراًً درک درستی از اینکه باید پایان قصه را به تصویر بکشند نداشتند و هرآنچه که درمانگر از قصه گفته بود را به تصویر کشیدند .
جلسهٔ ششم :
هدف : آشنایی با نتایج منفی رفتار نا سازگارانه مثل لجبازی ، اندیشیدن درباره راه حل های مختلف
شرح : در این جلسه درمانگربا استفاده از روش قصه گویی توأم ، قصه ای را شروع کرد تا کودکان ادامهٔ آن را با توجه به افکار خود بسازد . قصه به این شکل شروع شد : روزی بود و روزگاری که شاهزاده ای بود که دوست داشت ……. ( جای خالی را کودکان باید پر می کردند ) …. ، وبه همین منوال قصه تا جایی بین کودکان و درمانگر ادامه پیدا کرد که انتهای قصه به آن هدفی که درمانگر می خواست برسد . و در انتها درمانگر از کودکان خواست تا به این بیندیشند که قهرمان داستان چگونه می تواند بهترین راه را برای مقابله با مشکلاتش انتخاب کند.لازم به ذکر است که مشکلات قهرمان داستان نوعی فرافکنی از خود کودکان می باشد .
روش اجراء
فرآیند قصه درمانی طی ۱۳ جلسه ی یک ساعته ، به مدت ۲ ماه و هفته ای ۲ جلسه در “مرکز خانه کودک ” به طور متوالی اجراء شد . در این برنامه سعی شد که مهارت شناخت احساسات ، که زیر بنای رفتار انسان به شمار می رود وبه دنبال آن ، مهارت های حل مسئله و مدیریت احساسات وکنترل خشم و رفتار مطلوب در آموزشگاه و منزل به کودک آموخته شود . قصه ها بر اساس نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان ، وبا هدف افزایش سطح دقت ، توجه ویادگیری در آنها ، آموزش مهارتهای مورد نیازشان در تعاملات اجتماعی روزمره ، نگارش و تدوین شد .
در تمام مراحل قصه درمانی ، بر نقش فعال درمانگر و آزمودنیها در بحث و گفتگوی هدفمند تأکید می شد . اجرای برنامه در قالب گروه ، فرصتی برای سهیم شدن در تجربه های یکدیگر و یاد گرفتن روشهای جدید ایجاد کرد .
۳-۱۰- روش تحلیل داده ها
به منظور توصیف داده ها از شاخص های توصیفی میانگین ، انحراف استاندارد ، خطای استاندارد میانگین ، برآورد فاصله ای نمرات ، نمودار و جداول استفاده شده است وبه منظور تحلیل استنباطی داده ها ، ازروش تحلیل کوواریانس استفاده گردیده است .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
بطوریکه در فصول قبل بیان شد هدف این پژوهش بررسی تأثیر قصه گویی بر کاهش شدت نشانههای اختلال لجبازی- نافرمانی است.
نمونه گیری در این پژوهش با استفاده از روش در دسترس و حجم نمونه مورد بررسی ۲۰ نفر بود. پس از اجرای پرسشنامه‌ی بر روی نمونه، با استفاده از طرح آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل، به طور تصادفی ۱۰ نفر درمهد، به عنوان گروه کنترل و ۱۰ نفر در مرکز خانه کودک، به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شدند. در این مرحله با استفاده از پرسشنامه CSI-4 میزان لجبازی – نافرمانی آنها سنجیده شد(پیش آزمون) .سپس محقق روش درمانی را تنها برای گروه آزمایش، به مدت ۱۳ جلسه هر یک به مدت یک ساعت به کار برد ودر انتها نمرات پرسشنامه CSI-4 (پس آزمون) را از هر دو گروه آزمایش و کنترل بدست آورد.
در تحلیل نتایج ابتدا شاخص‌های آمار توصیفی مانند تعداد، میانگین، انحراف‌استاندارد، خطای‌استاندارد میانگین و برآورد فاصله ای نمرات لجبازی- نافرمانی گزارش شده است، سپس میانگین هریک از گروهها، به صورت نمودار هیستوگرام ترسیم شده است. در ادامه، فرضیه‌های مورد بررسی از طریق آزمون تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج آن، متعاقباً گزارش خواهد شد‌.لازم به ذکر است کلیه‌ی محاسبات آماری، از طریق نرم افزار انجام شده است. شرط استفاده از تحلیل کوواریانس رعایت برخی ازمفروضه ها است که در ادامه به ذکر آنها خواهیم پرداخت.
جدول (۴-۱) نتیجه اجرای پرسشنامه CSI-4 مربوط به متغییر لجبازی-نافرمانی گروه های آزمایش و کنترل

گروه تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف استاندارد خطای انحراف استانداردمیانگین برآورد فاصله‌ای با ۹۵% اطمینان
حد پایین حد بالا
پیش آزمون آزمایش ۱۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Tags: