قصد
ویژه(انحصاری)

هدف مشتری این است که همه خریدهای خود را در یک طبقه محصولات از یک ارائه‌دهنده خدمت خاص انجام دهد.

نگرشی

نگرش نسبی

ارزیابی خدمت و درجه تمایز ارائه‌دهنده خدمت از سایر گزینه‌ها

تمایل به توصیه

تمایل مشتریان به توصیه ارائه‌دهنده خدمت از سایر گزینه‌ها

نوع‌دوستی

تمایل مشتریان به کمک به ارائه‌دهنده خدمت یا دیگر مصرف‌کنندگان خدمت در تحویل اثربخش خدمات

شناختی

تمایل به پرداخت بیشتر

بی‌توجهی مشتریان به تفاوت‌های قیمتی بین ارائه‌دهنده فعلی و سایر ارائه‌دهندگان آن خدمت

توجه خاص

حدی که مشتری ارائه‌دهنده خدمت را به‌عنوان تنها انتخاب خود دیده‌اند.

شناسایی

احساس مالکیت بر خدمات، وابستگی به ارائه‌دهنده خدمت، تشابه و همسانی ارزش‌هایی که بین ارائه‌دهنده خدمت و مشتری وجود دارد

Source: Jones.T،Taylor.S ،(۲۰۰۷)،”The conceptual domain of services loyalty، how many dimensions?” journal of services marketing ،vol .21، No.1،pp 36-51.
۶-۷-۱-۲ تبلیغات دهان‌به‌دهان
امروزه تبلیغات دهان‌به‌دهان از اهمیت بسیار زیادی نزد بازاریابان برخوردار گردیده است تا جایی که عدّهای معتقدند که تبلیغات دهان‌به‌دهان ازجمله مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های تبلیغاتی است. با توجّه به اهمیت این موضوع و نقش مؤثر تبلیغات دهان‌به‌دهان در بازاریابی کنونی به نظر می‌رسد که باید به شکل مؤثری این پدیده را مدیریت کرده و با اتخاذ تدابیری آگاهانه و هدفمند از مزایا و سودمندی‌های بسیار آن بهره‌برداری نمود (غفاری آشتیانی، ۱۳۸۴).

Tags: