اعتماد و تجارت الکترونیک: مطالعات ادراک مشتری

Brian et al

هر چه اعتماد افراد به تجارت الکترونیکی بیشتر باشد تمایل به استفاده مجدد بیشتر خواهد بود. گرایش بازار درک شده، کیفیت سایت، اعتماد تکنیکی و تجربه کاری عواملی هستند که بر اعتماد مشتری اثر می‌گذارند.

۲۰۰۳

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی مشتریان چینی از بانکداری اینترنتی

Ma, Zhengwei.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از بانکداری اینترنتی و همچنین درک ارتباط بین رضایت مشتریان و کیفیت وب‌سایت انجام‌شده است. نتایج نشان داد که کیفیت مطلوب وب‌سایت تاثیر مستقیم و مثبتی بر رضایت مشتریان داشته و عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از بانکداری اینترنتی عبارت‌اند از: کارایی، امنیت، اطلاعات، سهولت استفاده و محتوای وب‌سایت

۲۰۱۲

وفاداری مشتری در تجارت الکترونیکی: بررسی سوابق و نتایج آن

Srini et al

شناسایی هشت عامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان: ۱- سفارشی‌سازی ۲- تماس متقابل ۳- دوستی و محبت ۴- دقت و توجه ۵- حق انتخاب ۷- راحتی ۸- اعتبار. هر چه بانک‌ها در ارائه خدمات الکترونیکی خود از این عوامل بیشتر استفاده نماید وفاداری مشتریان نسبت به استفاده از خدمات بانک بیشتر خواهد بود

۲۰۰۲

کیفیت خدمات مشتری در صنعت بانکداری یونان

Arasli et al

رضایت کلی مشتری از خدمات ارائه‌شده توسط بانک، اثر مستقیمی بر تبلیغات شفاهی مثبت بر جای می‌گذارد.

۲۰۰۵

نقش رضایت و قابلیت استفاده از وب‌سایت در توسعه وفاداری مشتری و تبلیغات شفاهی در خدمات بانکداری الکترونیک

Luis et al

رضایت با تاثیرپذیری متقابل از قابلیت استفاده وب‌سایت، اثر مثبتی بر وفاداری مشتریان و تبلیغات شفاهی دارد. همچنین قابلیت استفاده از وب‌سایت اثر مثبتی بر رضایت مشتری داشته و وفاداری به‌صورت معناداری به تبلیغات شفاهی مثبت وابسته است.

۲۰۰۸

نقش کیفیت خرده‌فروشی بر رضایت الکترونیکی و اعتماد

Jiyoung et al

رضایت الکترونیکی بر فرآیند ایجاد وفاداری الکترونیکی تاثیرگذار است و بین رضایت الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد. طراحی وب‌سایت تاثیر مثبتی بر رضایت داشته و امنیت نیز اثر مثبتی بر اعتماد الکترونیکی دارد.

۲۰۰۹

نقش قابلیت استفاده درک شده، رضایت و اعتماد مشتری بر وفاداری به وب

Carlos et al

Tags: