چنانچه کاربر در اثر استفاده مستمر از سیستم، قابلیت استفاده از آن را درک کرده و از آن رضایت حاصل نماید، اعتماد او افزایش‌یافته و درنتیجهی این فرایند، وفاداری بیشتری نسبت به وب‌سایت در وی ایجاد می‌شود.

۲۰۰۶

۴-۲ مدل نظری تحقیق
با توجه به اینکه استفاده از بانکداری اینترنتی در حال گسترش است و مدلی که بتواند متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش، رضایت و تبلیغات دهان‌به‌دهان را باهم دیگر بسنجد وجود نداشت، لذا با ترکیب دو مدل، مدل جدیدی ارائه گردیده است. مدل نظری مطالعه حاضر را می‌توان به‌صورت زیر نمایش داد. همان‌طور که در مدل مشاهده میکنید، قصد داریم تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی را بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی و رضایت مشتریان و وفاداری آنان و همچنین تأثیر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی را بر تبلیغات دهان‌به‌دهان آن‌ها بسنجیم. مدل نظری تحقیق از ترکیب دو مدل(۲۰۱۰) Cheolho Yoonو (۲۰۱۱)Ala`Eddin Mohd Khalaf Ahmad به‌دست‌آمده است. در مدل (۲۰۱۱)Ala`Eddin Mohd Khalaf Ahmad متغیرهای دسترسی،هزینه‌های بانکداری اینترنتی،حریم شخصی کاربران،امنیت،طراحی وب‌سایت،محتوای اطلاعاتی،سرعت انتقال، موردبررسی قرارگرفته است و از مدل(۲۰۱۰)Cheolho Yoon متغیرهای راحتی استفاده و خدمات پشتیبانی مشتری به مدل پیشنهادی تحقیق اضافه گردیده است.
H6
H5
H4
H7
WOM
H3
خدمات پشتیبانی مشتری
H2
رضایت مشتری
H1
پذیرش
بانکداری اینترنتی
طراحی وب سایت
سهولت
محتوای وب سایت
کارمزد
دسترسی
حریم شخصی کاربران
سرعت انتقال
امنیت
H8
شکل شماره (۲۸-۲): مدل مفهومی تحقیق
SOURCE: Cheolho Yoon(2010)” Antecedents of customer satisfaction with online banking in China: The effects of experience”
Ala`Eddin Mohd Khalaf Ahmad, Hasan Ali Al-Zu’bi(2011)” E-banking Functionality and Outcomes of Customer Satisfaction:An Empirical Investigation
فصل سوم

Tags: