روش شناسی پژوهش
مقدمه
به‌طورکلی تحقیقات در جهت حل مسائل و مشکلات مختلف و یا در تأیید فرضیات محققان صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه داده‌های تحقیق و به‌بیان‌دیگر اطلاعات گردآوری‌شده و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها نتیجه کار را مشخص می‌کند، لذا نحوه جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل درست آن نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت پژوهش خواهد داشت. در این فصل تلاش گردیده است که چارچوب اساسی تحقیق، متغیرهای موردبررسی و روش جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ تحقیق و ابزار تجزیه‌وتحلیل معرفی شوند.
۱-۳ روش تحقیق
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان‌یافته برای بررسی مسئله‌ای خاص که به یک راه‌حل نیاز دارد، توصیف نمود و شامل گام‌هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مسئله موردعلاقه ما در محیط کاری به دست آید. بدان معنا که نخستین گام در تحقیق عبارت است از آگاهی بر زمینه‌های مشکل‌آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد.
هنگامی‌که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می‌توان گام‌های بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده‌ها و نمایش عواملی که با مشکلات ما پیوند دارند، پیمود. آنگاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد (سکاران، ۱۳۸۱).
این تحقیق، با توجه به نوع زمینه و نوع سؤال ازنظر گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی خواهد بود. در تحقیق توصیفی، سؤال ناظر بر چگونگی واقعه تحقیق است و فرضیات، پاسخ سؤالاتی از نوع چگونگی است.
در تحقیقات توصیفی می‌توان ویژگی‌های جامعه موردمطالعه را از طریق روش پیمایشی ارزیابی نمود. روش پیمایشی نوعی بررسی منظم است که عمدتاً با استفاده از پرسشنامه یا مصاحبه در جمع‌آوری اطلاعات به‌منظور توصیف و تبیین عقاید، نگرش‌ها و رفتار گروه‌های نمونه از مردم به کار گرفته می‌شود. یکی از وظایف تحلیل پیمایشی توصیف خصوصیات مجموعه‌ای از موردهاست. در این رویکرد محقق تغییری ایجاد نمی‌کند، بلکه به دنبال تغییری است که به‌طور طبیعی رخ داده است.
بنابراین تحقیق حاضر در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی است. علاوه بر این، تحقیق ازنظر هدف تحقیقی کاربردی- توسعه‌ای است.
در این تحقیق هدف بررسی تأثیر متغیرهای معرفی‌شده در فرضیه‌هاست. مراحل تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
جمع‌آوری ادبیات موضوعی با بهره‌گیری از کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های اطلاع‌رسانی
تدوین ادبیات موضوعی تحقیق
تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس ادبیات موضوع
توزیع پرسشنامه
تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری
نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد‌های لازم
۲-۳ جامعه آماری
جامعه آماری، تمام افراد، عناصر، اشیاء و پدیده‌هایی را شامل می‌شود که حداقل یک خصیصه مشترک را دارا باشند و محقق بتواند نتایج مطالعه خود را به کلیه آن‌ها تعمیم دهد. پس آحاد جامعه آماری دارای ویژگی‌های مشترک می‌باشند که آن‌ها را از سایر پدیده‌های خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص می‌سازد. جامعه‌ی آماری در این پژوهش با توجه به متغیرهای تحقیق، تمامی مشتریان بانک انصار در سطح شهر تهران هستند که از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کرده‌اند. تعداد این افراد نامشخص و نامحدود می‌باشد.
۳-۳ روش نمونه‌گیری
یکی از سؤالاتی که هر پژوهشگر در فرایند تحقیق باید به آن پاسخ دهد، این است که آیا باید داده‌های کل افراد جامعه و جمعیت آماری را موردبررسی و سرشماری قرار داد؟ یا نمونه‌ای از آن‌ها را با رعایت اصول و قواعد انتخاب کرده و پس از بررسی و تحلیل داده‌ها و ویژگی‌های آن در مورد جامعه آماری قضاوت کرد و نتایج را تعمیم داد. برای صرفه‌جویی و کاهش زمان در مراحل عملیاتی و تحلیلی پژوهش در پژوهش‌های اجتماعی و مدیریتی، نمونه‌گیری مورد تأکید قرار می‌گیرد. روش‌های زیادی برای نمونه‌گیری وجود دارد. با توجّه به این‌که امکان لیست کردن تمامی مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی انصار در سطح شهر تهران به‌منظور نمونه‌گیری تصادفی ساده وجود ندارد، در این تحقیق از ترکیبی از روش‌های نمونه‌گیری خوشه‌ای و در دسترس استفاده شده است. بدین‌صورت که ابتدا شهر تهران به پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم گردیده و به‌صورت تصادفی دو منطقه از این پنج منطقه انتخاب می‌گردد. سپس در این دو منطقه انتخاب‌شده به‌صورت در دسترس به تعداد حجم نمونه موردنظر پرسشنامه‌ها در میان مشتریانی که از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده کرده‌اند، توزیع گردید. برای این‌که خاصیت تصادفی بودن و پراکندگی نمونه‌ها بیشتر گردد، جمع‌آوری داده‌های تحقیق در زمان‌های مختلف صورت گرفته است. برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول اندازه نمونه با جامعه نامحدود کوکران استفاده شده است. بر این اساس مقدار اندازه‌ی نمونه به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
در این رابطه  سطح زیر منحنی نرمال استاندارد به ازای سطح معنی‌داری  است.  نیز برآوردی از انحراف معیار جامعه است که بیشترین مقدار آن ۲۵/۰ می‌باشد. مقدار  نیز سطح خطای برآورد است که در این تحقیق ۰۵/۰ منظور شده است. بر این اساس و در سطح معنی‌داری ۹۵% و با توجّه به  مقدار اندازه نمونه برابر ۳۸۵ می‌شود. درنهایت ۴۰۰ پرسشنامه بین مشتریان توزیع شده است که از این پرسشنامه‌ها تعداد ۳۹۵ پرسشنامه سالم و قابل‌تحلیل به‌دست‌آمده است.
۴-۳ روش‌های جمع‌آوری اطلاعات
روش‌های مختلفی برای جمع‌آوری ا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

طلاعات از جامعه موردمطالعه وجود دارد، ازجمله پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و روش بررسی اسناد و مدارک. امّا ازآنجایی‌که پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. پرسشنامه مورداستفاده شامل دو قسمت می‌باشد که در قسمت اوّل ویژگی‌های فردی پاسخ‌دهندگان و در قسمت دوّم پرسش‌های مربوط به متغیرهای تحقیق طراحی‌شده است.
پاسخ‌های آزمون بر روی یک مقیاس پنج‌درجه‌ای در طیف لیکرت تنظیم شده است. هر آزمودنی ۵ نمره جداگانه دریافت می‌کند.

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

Tags: