۵-۳ پرسشنامه
۱-۵-۳ روایی
روایی از واژهی روا به معنی جایز و درست گرفته‌شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیلهی اندازهگیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی ازآن‌جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. روایی (اعتبار) در اصل به صحت و درستی اندازهگیری محقق برمی‌گردد. (خاکی، ۱۳۸۶) روایی را به شکلهای مختلف طبقهبندی کردهاند که تعدادی از آن‌ها عبارت‌اند از: روایی محتوایی[۱۹۹]، روایی نمادی (ظاهری)[۲۰۰]، روایی مربوط به ملاک[۲۰۱]، روایی موافق[۲۰۲]، روایی متضمن پیشبینی[۲۰۳]، روایی سازه[۲۰۴]، روایی همگرا[۲۰۵] و روایی متمایزکننده[۲۰۶]. (خاکی، ۱۳۸۶)
در این تحقیق برای بررسی روایی، روایی محتوایی و روایی ظاهری مورد ارزیابی قرارگرفتهاند.
* روایی محتوایی
روایی محتوایی این اطمینان را به وجود میآورد که مقیاس شامل موارد کافی می‌باشد. هرچه موارد معرف حیطه مفهومی که اندازهگیری میشود بیشتر باشد، اعتبار محتوایی آن بیشتر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر روایی محتوایی معرف چگونگی توصیف ابعاد و اجزاء مفهوم است (سرمد و همکاران، ۱۳۷۶).
برای طراحی پرسشنامه با توجّه به پیشینه قوی مدل‌ها و همچنین در نظر داشتن متغیرهای مدل‌های اصلی سعی شد تا پرسشنامه از حیث شاخص‌هایی که سازه‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند، بر پشتوانه‌ی مناسبی از نظریه و کاربردهای عملی آن‌ها در پژوهش‌ها و آزمون‌های متعدد متکی باشد.
با توجه به اینکه برای سنجش یک متغیر از سؤالات استاندارد چندین محقق استفاده شده است، درنتیجه روش تحلیل عاملی تأییدی به کار گرفته‌شده است که در فصل چهارم توضیحات آن ارائه‌شده است. درمجموع این تحقیق شامل دوازده متغیر «دسترسی»، «راحتی»، «خدمات پشتیبانی مشتری»، «امنیت»، «طراحی وب‌سایت»، «محتوای وب‌سایت»، «حریم شخصی»، «سرعت»، «کارمزد»،«رضایت»، «پذیرش» و «تبلیغات دهان‌به‌دهان» می‌باشد که با مجموعهای از متغیرهای اندازهگیری، موردسنجش قرارگرفته‌اند. جهت اندازهگیری متغیرهای «دسترسی» از ۵ آیتم، متغیرهای «راحتی» از ۳ آیتم، متغیرهای «امنیت» و «خدمات پشتیبانی» هرکدام از ۳ آیتم، متغیرهای «طراحی وب‌سایت» از ۳ آیتم، «محتوای وب‌سایت» از ۳ آیتم، «سرعت» از ۳ آیتم، «کارمزد» از ۶ آیتم، «رضایت» از ۳ آیتم و «حریم شخصی» از ۳ آیتم و درنهایت برای سنجش متغیر «پذیرش» از ۳ آیتم و متغیر «تبلیغات دهان‌به‌دهان» از ۲ آیتم استفاده شده است. بر این اساس پرسشنامه تحقیق درمجموع از ۴۰ سؤال تشکیل‌شده است که شاخص‌ها و منابع آن به‌صورت مختصر در جدول ۱-۳ ارائه‌شده است.
جدول ۱-۳: متغیرهای پنهان، آشکار، شاخص‌ها و منابع پرسشنامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

Tags:
متغیرهای پنهان متغیرهای آشکار شاخص‌ها محققان
راحتی Q1-Q3 نحوه بارگذاری پورتال یون و کیم (۲۰۰۹)
طراحی وب‌سایت Q4-Q6 هدایت آسان یون و کیم (۲۰۰۹) و آلادویا و پالویا(۲۰۰۲)
امنیت Q7-Q9 حفاظت از اطلاعات شخصی و محرمانه سوه و هان(۲۰۰۳) و یون و کیم (۲۰۱۹)
سرعت Q10-Q12 ارائه خدمات وعده داده شده آلادویا و پالویا (۲۰۰۲) و یون و کیم (۲۰۰۹)