پذیرش

Q38-Q40

مقبولیت

محد خلف احمد و همکاران (۲۰۱۱)

* روایی نمایی (ظاهری)
یک شاخص مقدماتی و حداقل از روایی محتوایی است. روایی نمایی مواردی که انتظار میرود یک مفهوم را اندازهگیری کنند، نشان میدهد. آن‌ها ظاهر مفهوم را میسنجند و به نظر میرسد مفاهیم را اندازهگیری میکنند (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶).
در روایی ظاهری درواقع بررسی میکنیم که آیا متخصصین تأیید میکنند که ابزار همان چیزی را که از نام آن استنباط میشود، میسنجد؟
به‌منظور سنجش روایی نمایی، پرسشنامه و محتوای آن تحت بررسی اساتید محترم راهنما و مشاور قرارگرفته و نظرات اصلاحی ایشان لحاظ گردید.
۲-۶-۳٫ پایایی
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازهگیری است. مفهوم یادشده با این امر سر‌وکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد.
هدف از سنجش پایایی پرسشنامه این است که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف قابلیت کاربرد داشته باشد. درواقع تحقیقی پایاست که ابزار اندازه‌گیری آن معتبر باشد و چنانچه تحقیق توسط فرد دیگر یا همان محقق دوباره در زمان‌ها و مکان‌های دیگر انجام شود به همان نتیجه مشابه دست یابد.
یکی از معروف‌ترین معیارهای سنجش پایایی، استفاده از معیار آلفای کرونباخ است. آلفای کرونباخ همبستگی درونی داده‌ها را اندازه می‌گیرد و به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
 
که در این فرمول α آلفای کرونباخ،k تعداد سؤالات پرسشنامه،  واریانس مجموع سؤالات و  واریانس سؤال iام می‌باشند. هرچقدر مقدار آلفا به یک نزدیک شود نشان‌دهنده پایایی بیشتر و هرچقدر مقدار آن کوچک‌تر باشد نشان‌دهنده پایایی کمتر برای پرسشنامه است.
در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با ۷۹/۰ برآورد شد، که میزان آن بالای ۷/۰ و در حد قابل‌قبول است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه برآورد شده است که در جدول (۲-۳) به‌تفصیل ارائه‌شده است:
جدول ۲-۳ : برآورد پایایی بخش‌های متفاوت پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Tags:
مولفه ها آلفای کرونباخ
دسترسی ۸۴٫
راحتی ۸۰٫