همان‌طور که مشاهده می‌شود تمامی ضرایب بالای ۷/۰ بوده و پایایی بالای پرسشنامه مورداستفاده را نشان می‌دهد.
۶-۳ روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان‌یافته برای بررسی مسئله‌ای خاص که به یک راه‌حل نیاز دارد، توصیف کرد و شامل گام‌هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مسئله موردعلاقه ما در محیط کاری به دست آید. این امر بدان معناست که نخستین گام در تحقیق عبارت است از آگاهی بر زمینه‌های مشکل‌آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد. هنگامی‌که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می‌توان گفت گام‌های بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده‌ها و نمایش عواملی که با مشکلات ما پیوند دارند، پیمود. آنگاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد.
برای توصیف داده‌ها از روش‌های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد و غیره استفاده گردید. همچنین جهت تجزیه‌وتحلیل فرضیات از ابزار تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
پژوهشگر پس‌ازاینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های موردنیاز را برای فرضیه‌های خود جمع‌آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که به روش تحقیق، نوع متغیرها و غیره بستگی دارد، داده‌های جمع‌آوری‌شده را دسته‌بندی و تجزیه‌وتحلیل نماید و درنهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده‌اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن‌ها را روشن نماید و سرانجام بتواند راه‌حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشتهای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشهای خلاق است؛ معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می‌کند که یافتن منابع داده‌های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است. در ضمن آرایش و تنظیم داده‌ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه‌وتحلیل داده‌ها فرایندی چندمرحله‌ای است که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده‌اند. داده‌ها خلاصه، کدبندی، دسته‌بندی و درنهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق فراهم آید.
تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌عنوان مرحله‌ای علمی از پایه‌های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‌رود که به‌وسیله آن کلیه فعالیت‌های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‌شود. در این فصل نیز به توصیف داده‌های پژوهشی و تجزیه‌وتحلیل داده‌هایی که به‌وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری‌شده‌اند، پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
۱-۴ توصیف داده‌ها
به‌منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ای که در پژوهش موردمطالعه قرارگرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری، لازم است این داده‌ها توصیف شوند. همچنین توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود.
همان‌طور که در فصل قبل بیان شد، تحقیق حاضر یک پرسشنامه دارد که به اندازه‌گیری متغیرهای دسترسی، راحتی، امنیت، خدمات پشتیبانی از مشتری،حریم شخصی، طراحی وب‌سایت، محتوای وب‌سایت، سرعت، کارمزد، رضایت مشتریان، تبلیغات دهان‌به‌دهان و پذیرش می‌پردازد. همچنین تعدادی سؤال جمعیت شناختی نیز در ابتدای پرسشنامه آورده شده است. با توجه به داده‌های حاصل از قسمت ویژگی‌های جمعیت شناختی این پرسشنامه، اطلاعات زیر به‌صورت خلاصه در مورد مشخصات نمونه آماری موردنظر ارائه‌شده است. این داده‌ها و نمودارها و جداول توصیفی مربوط به این داده‌ها، به درک و شناخت بهتر ما از نمونه و جامعه آماری تحقیق حاضر کمک می‌کند.
۱-۱-۴- جنسیت
آمار توصیفی جنسیت در جدول ۱-۴ و شکل ۱-۴ نشان داده شده است. از تعداد ۳۹۵ نفر افراد نمونه شرکت‌کننده در این پژوهش، ۱۱۷ نفر معادل ۲۹٫۶% را خانم‌ها و ۲۷۸ نفر معادل ۷۰٫۴% درصد را آقایان تشکیل داده‌اند.
جدول ۱-۴ فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جنسیت فراوانی درصد
زن ۱۱۷ ۲۹٫۶
مرد ۲۷۸ ۷۰٫۴

Tags: