۱۲٫ حریم شخصی:
HA1
HA2
HA3

۸۶/۰**
۸۳/۰**
۸۴/۰**

۴-۴ پاسخ به فرضیات تحقیق با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)
نوعی دیگر از روابط بین متغیرهای مکنون در مدل معادلات ساختاری اثر مستقیم[۲۲۴] است. اثر مستقیم درواقع یکی از اجزاء سازنده مدل‌های معادلات ساختاری است و رابطه جهت‌داری[۲۲۵] را میان دو متغیر نشان می‌دهد. این نوع روابط عمدتاً توسط آنالیز واریانس یک‌طرفه[۲۲۶] مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این نوع اثر درواقع بیانگر تأثیر خطی علی فرض شده یک متغیر بر متغیر دیگر است. در درون یک مدل هر اثر مستقیم، رابطه‌ای را میان یک متغیر وابسته و متغیر مستقل، مشخص و بیان می‌کند. اگرچه یک متغیر وابسته در یک اثر مستقیم دیگر می‌تواند متغیر مستقل باشد و برعکس. علاوه بر این در یک مدل رگرسیون چندگانه، یک متغیر وابسته می‌تواند با چندین متغیر وابسته مرتبط شود و همچنین در تحلیل واریانس چندگانه / چند متغیره[۲۲۷] یک متغیر مستقل می‌تواند با چندین متغیر وابسته مرتبط شود. این موضوع که متغیر وابسته می‌تواند در برخی از مواقع، متغیر مستقل شود باعث ایجاد رابطه سومی به نام اثر غیرمستقیم[۲۲۸] می‌شود. این اثر درواقع اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته‌ از طریق یک یا چند متغیر میانجی[۲۲۹] است. در این اثر، متغیر میانجی نسبت به یک متغیر نقش متغیر مستقل و نسبت به متغیر دیگر نقش متغیر وابسته را ایفا می‌کند. در این تحقیق متغیر رضایت مشتریان به‌عنوان متغیر میانجی است. نتایج آزمون فرضیات اصلی تحقیق بر مبنای معادلات ساختاری در جدول ۸-۴ نمایش داده شده است.

Tags:
جدول ۸-۴: نتایج آزمون فرضیات اصلی
فرضیات تحقیق ضریب مسیر
(β)
آماره t ضریب تعیین
R2
نتیجه فرضیه
۱) تأثیر پذیرش بر رضایت