بر طبق نتایج به‌دست‌آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر امنیت در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر رضایت مشتریان تأثیر معنیدار دارد (آماره t در خارج از بازه ۵۸/۲- تا ۵۸/۲+ قرارگرفته است). با توجه به ضریب مثبت این مسیر می‌توان گفت که نوع این رابطه مثبت است؛ بنابراین، می‌توان به این نتیجه رسید که با بهبود امنیت، رضایت مشتریان در آن‌ها افزایش می‌یابد و برعکس؛ بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد. مقدار ضریب مسیر ۰۴/۰ نشان می‌دهد که اگر متغیر امنیت به میزان ۱ واحد اضافه شود و بهبود یابد، به‌احتمال ۹۹ درصد متغیر رضایت مشتریان ۰۴/۰ واحد افزایش مییابد.
۱-۱-۴-۴ تحلیل ضریب تعیین (R2)
این ضریب توانایی پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیر یا متغیرهای مستقل را بررسی می‌کند. این ضریب بررسی می‌کند که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر یا متغیرهای مستقل تبیین میشوند.
ضریب تعیین مربوط به تأثیر متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بانکداری اینترنتی برابر ۵۸/۰ است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که این متغیرها باهم توانسته‌اند ۵۸/۰ از تغییرات متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی مشتریان را توضیح دهند یا تبیین کنند و ۴۲/۰ درصد باقیمانده مربوط به خطای پیشبینی می‌باشد و می‌تواند شامل مابقی متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش مشتریان باشد.
ضریب تعیین مربوط به تأثیر متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت برابر ۶۲/۰ است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که متغیرهای موثر باهم توانسته‌اند ۶۲/۰ از تغییرات متغیر رضایت مشتریان را توضیح دهند یا تبیین کنند و ۳۸/۰ درصد باقیمانده مربوط به خطای پیشبینی می‌باشد و می‌تواند شامل مابقی متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر رضایت مشتریان باشد.
ضریب تعیین مربوط به رضایت بر تبلیغات دهان‌به‌دهان نیز برابر ۵۷/۰ است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که متغیر رضایت ۵۷ درصد از تغییرات متغیر تبلیغات دهان‌به‌دهان را توضیح دهند یا تبیین کنند و ۴۳ درصد باقیمانده مربوط به خطای پیشبینی است و می‌تواند شامل مابقی متغیرهای تأثیرگذار بر تبلیغات دهان‌به‌دهان باشد.
ضریب تعیین مربوط به ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر تبلیغات دهان‌به‌دهان مشتریان از طریق رضایت نیز برابر ۴۹/۰ است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که متغیرهای ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی و رضایت مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی باهم توانسته‌اند‌ ۴۹ درصد از تغییرات متغیر تبلیغات دهان‌به‌دهان مشتریان را توضیح دهند یا تبیین کنند و ۵۱ درصد باقیمانده مربوط به خطای پیشبینی است و می‌تواند شامل مابقی متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر تبلیغات دهان‌به‌دهان مشتریان باشد.
۲-۴-۴ پاسخ به فرضیات فرعی تحقیق
نتایج آزمون فرضیات فرعی تحقیق نیز بر مبنای معادلات ساختاری در جدول ۹-۴ نمایش داده شده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Tags:
جدول ۹-۴: نتایج آزمون فرضیات فرعی
فرضیات تحقیق ضریب مسیر
(β)
آماره t ضریب تعیین
R2
نتیجه فرضیه
۱) تأثیر طراحی بر پذیرش ۸۹/۰ **۹٫۶۹ ۵۸/۰ تأیید
۲) تأثیر راحتی استفاده بر پذیرش ۴۴/۰ *۲٫۱۹ تأیید
۳) تأثیر محتوای اطلاعاتی بر پذیرش ۵۲/۰ **۴٫۹۴ تأیید