۴) تأثیر کارمزد بر پذیرش

۲۸/۰

*۱٫۷

رد

۵) تأثیر دسترسی بر پذیرش

۸۶/۰

۹٫۶۸**

تأیید

۶) تأثیر حریم شخصی کاربران بر پذیرش

۷۳/۰

۷٫۴۳**

تأیید

۷) تأثیر سرعت بر پذیرش

۶۶/۰

**۶٫۲۷

تأیید

۸) تأثیر امنیت بر پذیرش

۷۴/۰

۷٫۴۷**

تأیید

** معناداری در سطح اطمینان ۹۹ درصد. * معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد.

فرضیه فرعی اول: میزان «طراحی» تأثیر مثبتی بر پذیرش مشتریان از این نوع خدمات دارد.
H0: میزان «طراحی» تأثیر مثبتی بر پذیرش مشتریان از این نوع خدمات ندارد.
H1: میزان «طراحی» تأثیر مثبتی بر پذیرش مشتریان از این نوع خدمات دارد.
بر طبق نتایج به‌دست‌آمده از ضریب مسیر و آماره t، متغیر طراحی در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر پذیرش مشتریان در خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر معنیدار دارد (آماره t در خارج از بازه ۹۶/۱- تا ۹۶/۱+ قرارگرفته است). با توجه به ضریب مثبت این مسیر می‌توان گفت که نوع این رابطه مثبت است؛ بنابراین، می‌توان به این نتیجه رسید که با بهبود طراحی در خدمات اینترنتی بانک، بر میزان پذیرش آن‌ها از این نوع خدمات افزوده می‌شود و برعکس؛ بنابراین این فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد. مقدار ضریب مسیر ۸۹/۰ نشان می‌دهد که اگر متغیر طراحی به میزان ۱ واحد اضافه شود و بهبود یابد، به‌احتمال ۹۹ درصد متغیر پذیرش مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی به میزان ۸۹/۰ واحد افزایش مییابد.
فرضیه فرعی دوم: میزان «راحتی» استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر پذیرش مشتریان از این نوع خدمات دارد.
H0: میزان «راحتی» استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر پذیرش مشتریان از این نوع خدمات ندارد.
H1: میزان «راحتی» استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبتی بر پذیرش مشتریان از این نوع خدمات دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

Tags: